Sitouttava kouluyhteisötyö

Sitouttava kouluyhteisötyö

SKY-hankkeessa kehitettiin paikallisesti ja kansallisesti kouluun kiinnittymistä ja kouluakäymättömyyden ennaltaehkäisyä perusopetuksessa

Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat olleet mukana kaksivuotisessa OKM:n koordinoimasssa Sitouttavan kouluyhteistötyön (SKY) pilotoinnissa 2021-2023.

Sitouttavan kouluyhteisötyön pilotoinnin tavoitteena on luoda kansallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun perusopetuksessa. Toimintamallin tavoitteena on tukea oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia ennaltaehkäisevissä ja niiden vaikutuksia korjaavissa käytänteissä. 

Tampereen kaupunkiseudun pilotoinnissa kehittämistyön kärkiä ovat olleet kouluvalmentajatyön kehittäminen ja luokanohjaajuuden tukeminen. Hankkeen pilotoinnin kansallisen työn näkyvimpiä tuloksia ovat perusopetuslain 26§ muutos ja siihen liittyvät OPS-päivitykset.

Perusopetuslain 26§ muutos ja OPS-päivitykset

Lakimuutos ja OPS-päivitykset astuvat voimaan 1.8.2023. Uusi lakiteksti velvoittaa opetuksen järjestäjän ennaltaehkäisemään ja systemaattisesti seuraamaan ja puutumaan poissaoloihin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa uutokset on tehty lisäyksinä lukuihin 4.2 toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet, 5.1 yhteinen vastuu koulupäivästä ja 5.6 paikallisesti päätettävät asiat. Myös lukuun 8.1 paikallisesti päätettävät asiat ja opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty yksi täsmennys.

Perusopetukslain 26§ muutos: Laki perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta 947/2022 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Lisätietoa OPS-päivityksistä: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on päivitetty – tavoitteena ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja | Opetushallitus (oph.fi)

Kansallisen kehittämistyön tulokset ja materiaalit

SKY-hankkeen tuloksena on syntynyt Yhteisellä koulutiellä-raami, joka on kansallinen suositus kouluun kiinnittymisen tukemiseen ja poissaolojen ennaltaehkäisyyn. Kansallisen työn tulokset ja jatkosuositukset esiteltiin Sitouttavan kouluyhteisötyön päätösseminaarissa 4.5.2023. 

Seminaarin tallenne ja materiaalit löytyvät OKM:n sivuilta: Jokainen koulupäivä on tärkeä - Sitouttavan kouluyhteisötyön päätösseminaari - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö 

OKM on julkaissut jalkauttamisen tueksi Yhteisellä koulutiellä-käsikirjan osana OKM:n julkaisusarjaa: pääset käsikirjaan tästä linkistä. 

Käsikirjan liitteenä on myös kansallisessa työssä tuotettu osallisuus-työkalu, joka on vapaasti koulujen käytettävissä: Osallisuus-työkalun voi ladata tästä linkistä

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat keskustelleet poissaolokäytänteiden yhdistämisestä Yhteisellä koulutiellä-raamin suositusten mukaisesti. Oheisella videolla Tampereen kaupunkiseudun pilotoinnin koordinaattori avaa kansallista raamia seudun yhteisen kehittämistyön näkökulmasta. Video on tarkoitettu alustukseksi Pirkanmaan kuntien käyttöön oman kunnan läsnäolo- ja poissaolokäytäntöjen kehittämisen tueksi.

Lisäksi osana kansallista kehittämistyötä on julkaistu Kouluvalmentajatyön käsikirja: Kouluvalmentajatyön käsikirja | PDF to Flipbook (heyzine.com) Käsikirja on suunniteltu tueksi opetuksenjärjestäjälle, koulun johdolle ja kouluvalmentajalle erityisesti uuden työmuodon alkaessa ja työn nivomisessa suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi osaksi koulun arkea. Yhteisöllistä työtä tekeviä ohjaajia työskentelee kouluissa kouluvalmentajan lisäksi monilla muillakin nimikkeillä kuten kouluyhteisöohjaaja, koulunuorisotyöntekijä, kasvatusohjaaja tai hyvinvointiohjaaja. Kouluvalmentaja-nimikettä on käytetty kansallisessa työn kehittämisessä yläkäsitteenä, joka kattaa kaikki eri ammattinimikkeet. Jos haluat tulostaa käsikirjan esim. opettajainhuoneeseen, pääset tästä tulostusversioon: Kouluvalmentajan käsikirja tulostusversio

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on tehnyt kaksivuotisen pilotoinnin ajan kehittävää arviointia koulupoissaolojen ennaltaehkäisyn, seurannan ja puuttumisen käytännöistä. Arviointiin on sisältynyt laajaa tiedonkeruuta niin opetuksenjärjestäjille, opettajille, kouluvalmentajille, oppilaille kuin huoltajillekin.

SItouttavaan kouluyhteisötyöhön liittyvät Karvin julkaisut ja materiaalit löytyvät Karvin sivuilta: Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi - Karvi.fi

Tampereen seudun luokanohjaajuuden tuen materiaalit

Tampereen kaupunkiseudun hankkeessa on pilotoitu  uuden 7.-luokan kanssa aloittavien luokanohjaajien ja -valvojien työn tueksi työotteellista ja vertaistuellista prosessia.

Prosessin pilotointi luokanohjaajille alkoi toukokuussa 2022. Prosessi sisältää 4 tapaamiskertaa, jotka ovat kestoltaan n. 2h/kerta. Ensimmäinen tapaaminen on keväällä ennen kuin luokanohjaaja tapaa oman luokkansa ensimmäistä kertaa. Seuraavat kaksi tapaamista ovat 7.-luokan syksyn aikana ja viimeinen keväällä.

Tapaamisen teemat ovat:

1. teema: Kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja lämpimät ihmissuhteet koulun arjessa (toteutus toukokuu) 1. tapaamisen materiaali

2. teema: Ryhmäytyminen; toimiva ryhmä, osallisuus ja ilo (toteutus elo- syyskuu) 2. tapaamisen materiaali

3. teema: Onnistumiset ja haasteet luokanvalvojan, -ohjaajan työssä (toteutus marras –joulukuu) 3. tapaamisen materiaali

4. teema: Hyvinvointia lisäävän toimintaympäristön vahvistaminen (toteutus maaliskuu) 4. tapaamisen materiaalit

Ohjeet materiaalin käyttöön löydät tästä linkistä ja tapaamisten materiaalit yltä jokaisen tapaamisen kohdalta. Kokonaisuus jää hankkeen päätyttyä osaksi Osakkeen perustoiminnan koulutuksia. Kaikki kunnat voivat myös vapaasti hyödyntää materiaalia omien luokanvalvojiensa työn tukemisessa.