Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit ilmoittautua Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin (kun olet kirjautuneena). Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua.

Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus alakouluun

Neljäpäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea alakoulun opettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa jokapäiväisessä koulutyössään. Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaan eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan asiantuntijat Raija Kattilakoski; Merja Koivisto ja Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

Lue lisää ja osallistu

29.08.2018 09:00
Picture

Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

Opetussuunnitelma haastaa meidät opetusmenetelmien ja toimintamallien uudistamiseen. Yksintoimimisen sijasta monet opettajat ovat tarttuneet tähän haasteeseen erilaisin yhteisopettajuuden keinoin. Yhteisopettajuutta ja samanaikaisopettajuutta suunnitteleville tai aloitteleville työpareille ja –tiimeille suunnatussa koulutuspäivässä saadaan tietoa yhteisopettajuuden edellytyksistä, yhteisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivän sisältöjä ovat:

- erilaiset painopisteet: eriyttävä opetus,

- pedagogiikan uudistaminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavat

- hyviksi koettuja käytännön yhteisopettajuuden ja toimivan pedagogiikan malleja ala- ja yläkouluun erityisopettaja/opettaja-opettaja ja koulunkäynninohjaaja –parien ja/tai tiimien yhteistyö

- oman työparin tai tiimin kanssa omien yhteisopettajuuden toimintamallien työstäminen

 

Kouluttajana toimii KM, eo, ohjaava opettaja, työnohjaaja ja tohtorikoulutettava Raija Kattilakoski Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista

Lue lisää ja osallistu

30.08.2018 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

06.09.2018 13:15
Picture

Pirkanmaan Tutortori 12.9.2018

Pirkanmaan tutoropettajien verkostoitumisen ja osaamisen jakamisen tapahtuma. 

Lue lisää ja osallistu

12.09.2018 08:30
Picture

Digiajan osaamisen päivitys 1 – Mediakulttuurin mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tarkoituksena on innostaa ja rohkaista varhaiskasvattajia ottamaan digiä hyödyntävät työtavat ja -välineet sekä mediakasvatus luontevasti osaksi lapsiryhmien toimintaa. Toiminnallisen työskentelyn kautta tutustutaan Vasun uusiin käsitteisiin ja tavoitteisiin sekä lapsilähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin, joilla Vasua voidaan toteuttaa lasten kanssa. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin ja arjen digivälineiden käyttöönottoon.

Lue lisää ja osallistu

13.09.2018 08:30
Picture

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona

Mielenterveys on osa kokonaisterveyttämme, josta voi huolehtia kuten muustakin terveydestä. Hyvä mielenterveys lisää hyvinvointiamme ja auttaa meitä selviytymään elämään kuuluvista vaikeuksista. Tieto mielenterveydestä auttaa ymmärtämään siihen liittyviä pulmia sekä ohjaamaan hyvän mielenterveyden ylläpitoon. Koulutukseen sisältyy maksuton oppikirja.

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona -koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Kaikille pirkanmaalaisille lasten ja nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville suunnattu kaksipäiväinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

- Mitä hyvä mielenterveys on

- Tunnetaidot

- Elämän monet kriisit Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

- Elämänhallinta

 

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

19.09.2018 09:00
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

19.09.2018 12:30
Picture

Kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin orientoiva ohjelma 2018-2019

Vetovoimaiselle ja kasvavalle Tampereen kaupunkiseudulle tarvitaan tulevaisuudessakin osaavia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia ja johtajia. Kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin orientoiva ohjelma 2018-2019 vastaa osaltaan tähän tarpeeseen tuottamalla laaja-alaisesti valmiuksia kasvatus- ja opetusalan johtotehtävistä kiinnostuneille.

Vara- ja apulaisjohtajille/rehtoreille/esimiehille sekä erilaisten johto-, suunnittelu- ja kehittämisryhmien jäsenille tai tiiminvetäjille tarkoitetun ohjelman tavoitteena on valmentaa ja edistää hakeutumista kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin:

- lisäämällä mielenkiintoa ja luomalla positiivinen kuva johtotehtävistä ammattina ja omana professiona

- tukemalla ja vahvistamalla osanottajien valmiuksia suuntautua johtotehtäviin

- valmentamalla osallistujien tietoja, taitoja ja valmiuksia johtamistyöhön

- tukemalla osallistujien henkilökohtaista ammatillista kehittymistä ja kasvua johtajan professiossa

- luomalla ohjelman järjestäjille verkosto, josta voidaan rekrytoida uutta henkilöstöä johtotehtäviin

 

Yhdeksän lähipäivän mittaisen ohjelman keskeisiä sisältöjä ovat:

- valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatus- ja koulutuspolitiikka

- päiväkoti, perhepäivähoito ja oppilaitos osana kunnan kasvatus- ja koulutusjärjestelmää

- strateginen kehittäminen

- varhaiskasvatus-/opetussuunnitelma

oma yksikkö osana verkostoa – verkostoyhteistyö, oppiminen ja kehittäminen

- oppivan yhteisön johtaminen, kehittäminen ja laadun arviointi

- osaamisen johtaminen

- pedagogisen kehittämisen johtaminen

- moniammatillisen asiantuntijayhteisön johtaminen

- toimivan vuorovaikutuksen menestystekijät

- ammatillisen kehittymisen strategioita – työhyvinvointi

- kasvatus- ja opetusalan johtajan työn jäsentämisen malleja

- kirjallisuuteen tutustumista

21.9. käynnistyvä ohjelma on yhdeksän lähikoulutuspäivän laajuinen (to 25.10., ke 21.11., ma 17.12., ti 8.1.2019, ke 6.2., ti 19.2., to 28.3. ja päätöspäivä 15.5.2019) ja se sisältää joitain työhön liittyviä tehtäviä (mm. kokeneen kasvatus- ja opetusalan johtajan työn varjostaminen ”job shadowing” ainakin yhden päivän ajan) sekä henkilökohtaisen kehittymistehtävän. Ohjelman vastuullisena kouluttajana ohjelmassa toimii johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen. Ohjelmaan hakeutuminen on vapaata mutta paikat on jyvitetty kuntien/kaupunkien koon mukaan ja kunnat/kaupungit päättävät omat edustajansa.

Jaksot 4., 5. ja 9. on jaettu koulupuolen ja varhaiskasvatuksen ryhmiin. Tämän vuoksi aikataulupalkissa on enemmän kuin yhdeksän päivämäärää. 

Lue lisää ja osallistu

21.09.2018 08:30
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille. Opimme ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja ratkaisemaan sen, minkälaisia harjoituksia teemme kunkin ryhmän kanssa. Harjoittelu on omakohtaista ja kokemuksellista, koska mindfulness hahmottuu omien oivallusten kautta. Opiskelu vaihtelee mielekkäästi harjoitteiden tekemisen ja teorian välillä. Osallistujat voivat jo kurssin aikana suunnitella kokonaisuuksia omia ryhmiään ajatellen. 

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.

Kouluttajana toimii tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, FM Elina Kauppila.

Lue lisää ja osallistu

21.09.2018 08:30
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

25.09.2018 09:00
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille perusopetuksen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

26.09.2018 08:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

27.09.2018 13:15
Picture

Henkilöturvallisuus ohjaajan työssä

Koulunkäynnin ohjaajille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään henkilöturvallisuuden kysymyksiin sekä pykälien että käytännön tasolla. Koulutuksessa perehdytään hauskalla tavalla ja käytännönläheisesti (30% puhetta ja 70% harjoituksia) mm. oppilaan rajoittamiseen ja voimankäyttöön aggressiivisen ihmisen kohtaamisessa. Teemaan liittyvää tietoa ja taitoa löytyy harvasta paikasta liikaa, joten tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Mukaan mahtuu kaksikymmentä. Kouluttajana toimii rehtori Tuomo Myllö ja kouluttaja Ari-Pekka Valtti.

Lue lisää ja osallistu

02.10.2018 08:30
Picture

Toiminnallisia menetelmiä opetukseen

Koulutuspäivässä otetaan käyttöön toiminnallisia ja oppilaita aktivoivia menetelmiä. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat mm.

- Oppimisympäristöt tukemassa oppimista: tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia toimimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä

- Oppilaan osallisuuden ja ajattelutaitojen tukeminen: ideoita ja käytänteitä

- Monenlaiset oppilaat, monenlaiset menetelmät: yksilöllinen eteneminen, käänteinen oppiminen, pelillisyys, draaman käyttö, tarinallisuus ja autenttisuus opetuksessa

Koulutuspäivä koostuu tietoiskuista ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä sekä osaamisen ja ideoitten jakamisesta.   

 Kouluttajana KT, eo, ohjaava opettaja Raija Kattilakoski, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

Lue lisää ja osallistu

03.10.2018 08:30
Picture

Ystäväksi itsen kanssa-itsemyötätuntotaitoja opetus- ja ohjaustyöhön

Mindful self-compassion (MSC) eli läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto on tutkimuspohjainen näkökulma hyvinvointiin. 

Itseen kohdistuva myötätunto on apuna erityisesti tilanteissa, joissa kokee stressiä, riittämättömyyden tai epävarmuuden tunteita ja oma sisäinen puhe on kriittistä. Itsemyötätuntotaidot auttavat meitä vahvistamaan tunnetaitoja ja rakentamaan voimavaroja sekä myönteistä, hyväksyvää suhdetta itseen. Myötätunto auttaa näkemään, että emme ole yksin kokemuksemme kanssa. Se heijastuu myötätuntoisena asennoitumisena ja ystävällisinä tekoina myös muita kohtaan. 

Päivän valmennus johdattaa mindfulness-pohjaiseen itsemyötätunnon teemaan ja antaa tietoa ja ideoita, miten osallistuja voi soveltaa itsemyötätunnon taitoja oman hyvinvoinnin tueksi sekä opetus- ja ohjaustyössä lasten ja nuorten kanssa. 

Päivässä painotus on osallistujan omassa kokemuksessa ja hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä sen ymmärtämisessä “sisältä käsin”. Päivä sisältää konkreettisia harjoituksia itselle sekä harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssä. 

Lue lisää ja osallistu

05.10.2018 08:30
Picture

Vertaismentorointiryhmät - syksy 2018

Pirkanmaan teemallinen vertaismentorointiprosessi on yhden lukuvuoden mittainen valitun ammatillisen osa-alueen kehittymisen prosessi, jossa pienryhmässä mentorin johdolla kehitetään ja tuetaan ammatillista osaamista sen eri osa-alueilla. Ryhmiin voi tulla mukaan kuka tahansa pirkanmaalainen opettaja, jonka koulutus- ja kehittymissuunnitelmaan  teema  liittyy (keskustele siis esimiehesi kanssa ryhmään osallistumisesta). Ryhmien tapaamisissa käsitellään, ratkotaan ja kehitetään yhdessä alla olevien teemojen mukaisia kysymyksiä osallistujien tarpeiden mukaan. Prosessi sisältää 9 noin kahden tunnin tapaamista, joista ensimmäinen ja viimeinen ovat kaikille ryhmille yhteisiä.

05.10.2018 13:00
Picture

eTwinning 1: Miten pääset helposti alkuun

Eurooppalainen kumppaninluokka ja yhteistyötä oppilaille eTwinningiä hyödyntäen. Koulutuksen tavoitteena on ideoida oma pieni eTwinning-projekti. Koulutuksen aikana esitellään helppoja eTwinning-projekteja, kokeillaan eTwinning portaalin eri työkaluja, luodaan oma profiili eurooppalaisten opettajien Live -ympäristöön, tutustutaan kumppaninhaun eri menetelmiin ja projektin perustamistyökaluun. Lisäksi laaditaan projektisuunnitelma pientä eTwinning-hanketta varten.

 

Lue lisää ja osallistu

08.10.2018 13:15
Picture

Filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimin tapaaminen

Tutkija FT Petri Räsänen Tampereen yliopistolta pitää lukio-opettajille luennon, jonka jälkeen keskustelua siitä ja arvioinnista. Luennon teema on taloudellinen ajattelu ja sen suhde poliittiseen päätöksentekoon - Kuinka taloudellinen ajattelu vaikuttaa  tulkintoihimme poliittisista vapauden, oikeudenmukaisuuden ja  demokratian ihanteista. 

Lue lisää ja osallistu

09.10.2018 12:00
Picture

"Monenlaisten lasten Suomi” -koulutus

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat yhdenvertaisuus, lapsen oikeudet, vaikuttaminen, kielillä ja murteilla leikittely. Koulutuksessa kokeilemme Maailmankoulun samaa nimeä kantavan opetusmateriaalin sisältöjä käytännössä.

Maksuton koulutus on suunnattu 5-13 -vuotiaiden opettajille ja ohjaajille sekä muille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Lue lisää ja osallistu

09.10.2018 13:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

11.10.2018 08:30
Picture

Uusien Tutor-opettajien perehdytyspäivä

Kaikille aloittaville tutor-opettajille tärkeä koulutus toteutetaan workshop-tyyppisesti johdatteleville luento-osuuksilla sekä osallistujien omalle aktiiviselle työskentelylla ja osaamisen jakamisella.

Keskeiset sisällöt ovat: 

- Tutoropettajan toimintakenttä ja verkostot

- Tutoropettajan roolit ja toimintamuodot

- Valmentava työote ja tilannetaju tutorin työvälineinä

Lue lisää ja osallistu

11.10.2018 08:30
Picture

Musiikin ainetiimin tapaaminen

Lukion musiikinopettajille suunnatun tapaamisen aiheena on suomalainen kansanmusiikki.

Lue lisää ja osallistu

11.10.2018 12:00
Picture

Pienten pedagogiikka -koulutuspäivä varhaiskasvattajille

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottavat pedagogiikkaa lasten iästä ja varhaiskasvatusmuodosta riippumatta. Kentällä on kuitenkin havahduttu siihen tosiasiaan, että pedagoginen osaaminen päiväkodin pienimpien ryhmissä sekä perhepäivähoidossa ei useinkaan vastaa varhaiskasvatussuunnitelman asettamia vaatimuksia. Jo vuosia on ymmärretty pedagogiikan ja perushoitotilanteiden välinen yhteys sekä sensitiivisen vuorovaikutuksen merkitys laadukkaan alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen edellytyksenä. Mutta kuinka tuetaan lasten osallisuutta ja esimerkiksi monilukutaidon kehittymistä jo pienten ryhmissä? Entä voidaanko alle 3-vuotiaiden ryhmissä puhua opetuksesta?

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa pedagogista ajattelua alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Aiheeseen syvennytään tuoreimman teoriatiedon ja  käytännön esimerkkitilanteiden avulla sekä erityisesti tuoreen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. Käsiteltäviä teemoja mm. hoidollinen käytännön painotus vs. pedagogiikan painottaminen laissa ja vasussa, osallisuus,  pedagoginen dokumentointi ja digitaaliset työvälineet.

Lue lisää ja osallistu

11.10.2018 12:00
Picture

Venäjän ainetiimin tapaaminen

Lukion venäjän opettajien tapaamisen aiheena ovat venäjän sähköinen yo-koe, vierailijana YTL:n venäjän jaostosta Arto Lehmuskallio, Abitti-kokeet ja suullisen kielitaidon arviointi.

Lue lisää ja osallistu

24.10.2018 12:00
Picture

Lukion terveystiedon ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

25.10.2018 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

25.10.2018 13:15
Picture

Kutsu leikkiin -koulutuspäivä

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lapsen leikin hyväksi varhaiskasvatuksen arjessa? Lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen eri ikä- ja kehitysvaiheissa. 

Lue lisää ja osallistu

29.10.2018 09:00
Picture

Johdon seminaari 6. luokan oppilasarvioinnin arvioinnin tuloksista, johtopäätöksistä ja toimenpide-ehdotuksista

Kevättalvella 2018 vastasi yli 2800 6. luokan oppilasta ja heidän huoltajaa sekä opettajaa ja rehtoria oppilasarviointiin liittyvään kyselyyn. Kysely oli osa Karvin toteuttamaa kansallista oppilasarvioinnin arviointia joka toteutettiin Tampereen kaupunkiseudulla 6. luokan osalta läpäisyperiaatteella. Aineistoa käsitellyt seudullinen arviointiryhmä esittelee tilaisuudessa raporttiluonnoksensa ja keskustelee sen keskeisistä tuloksista, johtopäätöksistä ja toimenpide-ehdotuksista sivistys- ja opetustoimen johdon sekä rehtoreiden seminaarissa. Seminaarin keskusteluiden pohjalta tarkennetaan erityisesti raportin toimenpide-ehdotuksia.

Lue lisää ja osallistu

31.10.2018 13:00
Picture

Henkilöturvallisuus ohjaajan työssä

Koulunkäynnin ohjaajille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään henkilöturvallisuuden kysymyksiin sekä pykälien että käytännön tasolla. Koulutuksessa perehdytään hauskalla tavalla ja käytännönläheisesti (30% puhetta ja 70% harjoituksia) mm. oppilaan rajoittamiseen ja voimankäyttöön aggressiivisen ihmisen kohtaamisessa. Teemaan liittyvää tietoa ja taitoa löytyy harvasta paikasta liikaa, joten tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Mukaan mahtuu kaksikymmentä. Kouluttajana toimii rehtori Tuomo Myllö ja kouluttaja Ari-Pekka Valtti.

Lue lisää ja osallistu

06.11.2018 12:30
Picture

Yhtä aikaa! -yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelukoulutus (varhaiskasvatuksen henkilöstölle)

Näissä Yhtä aikaa! -koulutuksissa työskennellään monipuolisin menetelmin perehtyen erilaisiin materiaaleihin ja ideoihin, joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edistää opetuksessa ja kaikessa koulun toimintakulttuurissa. Koulutuksissa on tarkoitus jakaa myös omia hyviä käytänteitä ja oppia kollegoilta.

Koulutuksen pariminuuttisen esittelyvideon voit katsella tästä: https://vimeo.com/244663661

 

Lue lisää ja osallistu

07.11.2018 08:30
Picture

Lukion historian ja yhteiskuntaopin ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

07.11.2018 12:00
Picture

Yhtä aikaa! -yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelukoulutus (perusopetuksen henkilöstölle)

Näissä Yhtä aikaa! -koulutuksissa työskennellään monipuolisin menetelmin perehtyen erilaisiin materiaaleihin ja ideoihin, joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edistää opetuksessa ja kaikessa koulun toimintakulttuurissa. Koulutuksissa on tarkoitus jakaa myös omia hyviä käytänteitä ja oppia kollegoilta.

Koulutuksen pariminuuttisen esittelyvideon voit katsella tästä: https://vimeo.com/244663661

 

Lue lisää ja osallistu

08.11.2018 08:30
Picture

Uusi lukio -info lukion opoille

Tiedotustilaisuus uudesta lukiolaista ja sen vaikutuksista lukioiden opoille.

Lue lisää ja osallistu

09.11.2018 09:30
Picture

Treduka 2018

Tilaisuuden ohjelma:

Aamupäivän työpajat TAI keskustelu isossa salissa klo 8.30-10.30

Näyttelyyn tutustuminen, verkostoituminen ja lounas klo 10.30-13.00

Iltapäivän työpajat TAI keskustelu isossa salissa klo 13.00-15.00

Ilmoittaudu tilaisuuteen valitsemalla alla olevasta valikosta itsellesi paja JOKO aamupäiväksi TAI iltapäiväksi (valitse vain yksi paja). Työpajan valinta määrittää sen, osallistutko ison salin keskusteluun aamu- vai iltapäivällä.

Valinnan jälkeen (valitun pajan ruudun värin muututtua) voit poistua sivulta tai sulkea selaimen. Saat ilmoittautumisesta vahvistusviestin sähköpostiisi muutaman minuutin kuluttua.

Ilmoittautuminen edellyttää kirjautumista Eeventti-järjestelmään. Tunnukset luodaan rekisteröitymällä käyttäjäksi sivulla https://osake.eeventti.fi/rekisteroidy

Unohtuneen salasanan voit uusia kirjautumissivun (löytyy sivun yläpalkin oikeasta reunasta) kohdasta "Unohditko salasanasi?".

Mahdollisissa ongelmissa voit kysyä apua Elina Lähteenmäeltä ([email protected]

Ilmoittautuminen päättyy 24. lokakuuta.

Lue lisää ja osallistu

10.11.2018 00:00
Picture

Prosessidraama monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa

Tutustutaan prosessidraamaan työvälineenä. Koulutuksen aikana valmistetaan yhdessä monialainen prosessidraaman käsikirjoitus. Koulutus antaa valmiuksia eri oppiaineita yhdistelevän toiminnallisen rungon rakentamiseen.

Lue lisää ja osallistu

13.11.2018 14:00
Picture

Opojen ja erityisopettajien ainetiimin koulutuspäivä

Koulutuksen tavoitteena on tuoda uusinta tietoa opiskelutaidoista käytännönläheisesti lukioiden opojen ja erityisopettajien työhön liittyen. Jokaisessa osiossa on teoria-alustus, keskustelua ja yhteistä hyvien käytäntöjen kehittämistä ja jakamista.

Lue lisää ja osallistu

14.11.2018 09:00
Picture

Digiajan osaamisen päivitys 1 – Mediakulttuurin mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tarkoituksena on innostaa ja rohkaista varhaiskasvattajia ottamaan digiä hyödyntävät työtavat ja -välineet sekä mediakasvatus luontevasti osaksi lapsiryhmien toimintaa. Toiminnallisen työskentelyn kautta tutustutaan Vasun uusiin käsitteisiin ja tavoitteisiin sekä lapsilähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin, joilla Vasua voidaan toteuttaa lasten kanssa. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin ja arjen digivälineiden käyttöönottoon.

Lue lisää ja osallistu

15.11.2018 08:30
Picture

Liikunnan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien tapaamisen teemoina ovat wanhojen tanssit, Tampereen urheiluakatemian ja Varalan valmennuskeskuksen esittely sekä kehonhuolto

Lue lisää ja osallistu

15.11.2018 10:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

15.11.2018 13:15
Picture

eTwinning 2: Miten ohjaat oppilaiden yhteistyötä verkossa

Koulutuksen aikana tutustutaan eTwinning-projektien Twinspace-verkkoympäristön toimintaan ja mietitään mikä olisi paras tapa toteuttaa oppimisprojekti verkkoympäristössä. Kokeillaan itse lisätä ja poistaa oppilaita ja opettajia, luoda kansioita ja ladata tiedostoja sekä luoda aktiviteettisivu ohjeineen. Kokeillaan verkkokokoustyökalun käyttöä. Parasta olisi, jos osallistujilla olisi jo eTwinning-hanke käynnissä ja oma Twinspace käytössään, mutta se ei ole välttämätöntä.

Lue lisää ja osallistu

19.11.2018 13:15
Picture

Vektorigrafiikka perusopetuksessa

Vektorigrafiikka on tietokonegrafiikkaa, joka perustuu koordinaatistoon sidottuihin objekteihin. Objektien muodot ja ominaisuudet esitetään koordinaatein sekä matemaattisin funktioin. Tämä mahdollistaa sen, että vektorigrafiikalla luodun kuvan kokoa voidaan muuttaa (skaalata) ilman, että kuvasta tulee rakeinen kuten bittikarttakuvasta suurennettaessa, sekä sen, että kuvan muotoa voidaan muuttaa: esimerkiksi kiertää (rotaatio) koordinaatistossa. (Wikipedia)

Vektorigrafiikkaa käytetään yhä enemmän esimerkiksi mainoksissa, peleissä, teknisissä piirroksissa ja kartoissa. Sen käyttö nivoutuu luontevasti esim. käsityön, matematiikan ja kuvaamataidon OPSin sisältöihin. Tule tutustumaan vektorigrafiikkaan ja tee oppilaittesi kanssa innostavia ja näyttäviä projekteja, jonka kautta opituilla taidoilla on taatusti käyttöä tulevaisuudessa.

Lue lisää ja osallistu

21.11.2018 08:30
Picture

Teknologiakasvatuksen kehittäminen Tampereen seudulla

Tampereen seudun tutoropettajien ja OPS-agenttien sekä Teknologiateollisuuden ja Innokas-verkoston yhteistapaaminen

Lue lisää ja osallistu

21.11.2018 13:30
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - syventävä koulutuspäivä

Suositun sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä koulutuspäivien syventävän, kolmannen koulutuspäivän aikana keskitytään työssäjaksamiskysymyksiin sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössä perheiden sekä lasten/nuorten kanssa. Koulutuspäivään voi tulla syventämään aiemmissa koulutuspäivissä opittua. Syventävä koulutuspäivä on kuitenkin oma kokonaisuutensa, joten aikaisempien koulutuspäivien suorittaminen ei ole este osallistumiselle.

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

22.11.2018 08:30
Picture

Digiajan osaamisen päivitys 2 – Varhaiskasvatuksen pedagogiikka näkyväksi!

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa syvennetään osallistujien mediapedagogista osaamista ja perehdytään yhdessä kokeillen sisällöntuottamisen, dokumentoinnin ja osaamisen jakamisen mahdollisuuksiin digiä hyödyntäen.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa varhaiskasvattajien osaamista digin ja mediakasvatuksen huomioimisessa osana oman työyhteisön pedagogista arkea. Toiminnallisen työskentelyn kautta perehdytään osallistaviin ja innostaviin mediailmaisun, viestinnän ja sisällöntuottamisen muotoihin sekä osaamisen jakamiseen. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin sekä digivälineiden ja verkon monipuoliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää ja osallistu

29.11.2018 08:30
Picture

Biologian ja maantieteen lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Tapaamisen teemoina ovat genomitieto ja eettinen pohdinta

Lue lisää ja osallistu

10.12.2018 11:00
Picture

Lukion fysiikan opettajien ainetiimin tapaaminen 14.1.19

Mihin sähköisyys johdattaa, siis miten jatko-opintoja toteutetaan? Tietoa siitä millaiseen todellisuuteen opiskelijoita valmennamme.

Lue lisää ja osallistu

14.01.2019 12:15
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad hallussa, mutta mistäs saisi ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa, neljän iltapäivänä iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää konkreettisesti opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin, jotka tukevat oppilaan oppimisprosessia sekä työskentelytapoihin, jotka mainitaan uudessa opetussuunnitelmassa.

Koulutuksessa perehdytään mm. siihen, mitä hyötyä on tablet laitteiden käytöstä opetuksessa ja mitä onnistunut oppimiskokemus vaatii. Mitä uusia mahdollisuuksia se tuo opetuksen pedagogiikkaan. Harjoitellaan käytännönläheisin esimerkein oppimismateriaalin tuottamista ja iPadin pedagogista käyttöä.

Kouluttajana toimii opettaja / Apple Education Trainer Janne Nissinen.

Lue lisää ja osallistu

17.01.2019 14:00
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

21.02.2019 12:30
Picture

Psykologian, filosofian ja elämänkatsomustiedon yhteinen ainetiimin tapaaminen

Sotungin lukion opettajat Teija Havana ja Markus Masalin esittelevät lukio-opettajille suunnatussa tapaamisessa suullisia kokeita arviointimenetelmänä sekä prosessiesseen kirjoittamista oppimismenetelmänä. 

Lue lisää ja osallistu

16.04.2019 12:00
Picture

Lukion fysiikan opettajien ainetiimin tapaaminen 24.4.19

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

24.04.2019 12:15