Arviointisuunnitelma vuosille 2021-2023

Arviointisuunnitelma vuosille 2021-2023

Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma vuosille 2021-2023 täydentää kuntien itsearvioinnin suunnitelmia ja laatutyötä sekä synkronoituu kansallisen tason arviointeihin. Seudullinen yhteistyö mahdollistaa yhteisistä strategisista tavoitteista tuotettavat korkealaatuiset arvioinnit, jotka tuottavat vertailtavan informaation lisäksi vertaisoppimista ja kehittävät seudullista arviointikulttuuria. Seudullinen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake tukee arviointiosaamisen kehittämistä sekä fasilitoi seudullista itsearvioinnin ja laadunhallinnan verkostoyhteistyötä.

Arviointisuunnitelman toinen arviointi: monialaisen yhteistyön arviointi valmistuu kesäkuussa 2023.

Arviointi toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikön kanssa. Arvioinnin kohderyhmä on kaupunkiseudun kaikkien kuntien koko varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toimivat oppilashuollon työntekijät. Tutkimus on kansainvälisestikin ensimmäinen näin laaja avaus kasvatus- ja opetusalojen monialaisen yhteistyön arviointiin ja se tuottaa arvokasta ja valtakunnallisesti sovellettavaa tietoa.

Arvioinnissa mitataan ja arvioidaan monialaista yhteistyötä kolmella osa-alueella:
- Työntekijöiden välinen vuorovaikutus
- Monialaisen yhteistyön organisoituminen
- Työntekijää tukeva työyhteisö

Arviointi koostuu kahdesta osasta:
- Tilannekuvaa selvitetään koko henkilöstölle suunnatulla toimivan monialaisen yhteistyön mittarilla syksyn 2022 aikana,
- Ilmiöpöytä-prosessissa tehdään tietoa syventävät eri kohderyhmille suunnatut ryhmämuotoiset haastattelut kevään 2023 aikana.

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Katariina Ratia

Tampereen seudun Osake

p. 044 4314213

katariina.ratia(at)lempaala.fi

********************************************

Arviointisuunnitelman ensimmäinen arviointi: lasten ja nuorten osallisuuden arviointi valmistui kesäkuussa 2022. 

Tampereen kaupunkiseudun lasten ja nuorten osallisuuden arviointitutkimuksen ytimessä on tarve saada parempi ymmärrys Tampereen kaupunkiseudun lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksesta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen tukemisen mahdollisuuksista heidän jokapäiväisessä arjessaan varhaiskasvatuksessa tai koulussa.

Arvioinnissa osallisuuden tarkastelujen lähtökohtana oli lasten ja nuorten arki ja jokapäiväinen kokemus ja toiminta, tarkentuen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen konteksteihin. Arvioinnista oltiin erityisen kiinnostuneita siitä, mikä lasten ja nuorten kokemana estää tai edistää osallisuutta. Arvioinnin lähtökohtana oli kehittävä arviointi, jonka tarkoituksena ei ollut vain taaksepäin katsominen vaan kehittämistyön tukeminen. Arvioinnin tavoitteena oli siis 1) ymmärtää paremmin mistä meidän pitäisi osallisuuden kokemuksessa tietää lisää, 2) saada uutta tietoa, ja 3) rakentaa mallia lasten ja nuorten osallisuuden seuraamiseen ja kehittämiseen.

Arviointi toteutettiin lukuvuoden 2021-2022 aikana dialogisen työpajan menetelmin, ja siihen osallistui noin 35 varhaiskasvatuksen ammattilaista, 60 kuudesluokkalaista ja 50 yhdeksäskuokkalaista kaikista Tampereen kaupunkiseudun kunnista. Arvioinnin toteutusta on operatiivisesti ohjannut Tampereen seudun Osake. Arviointiprosessiin kuuluvista dialogisista työpajoista on vastannut Aretai Oy. Varsinaisesta arvioinnin toteutuksesta ovat vastanneet Tampereen yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusjohtaja Tiina Soini-Ikonen ja tutkijatohtori Emmi Saariaho-Räsänen. Arviointiraportti hyväksyttiin seudullisessa hyvinvointipalveluiden työryhmässä 21.6.2022.

Yhteenvetona varhaiskasvatuksen osalta voidaan todeta, että osallisuus on ammattilaisten kokemana hyvinkin vahvasti varhaiskasvatuksen ytimessä. Sitä korostetaan varhaiskasvatussuunnitelmassa, joka puolestaan tunnetaan hyvin. Ammattilaisten kuvaamana osallisuuden mahdollistaminen näyttäytyy kuitenkin jossain määrin yksilökeskeisenä ammattitoimintana, sisäistettynä työotteena. Tämä on tärkeä osallisuuden toteutumisen ehto, mutta jääkö osallisuuden mahdollistaminen tällöin liikaa yksittäisen työntekijän vastuulle? Keskeiset kysymykset jatkossa ovatkin: Miten tukea osallisuuden mahdollistumisen kokonaisuutta? Miten tutkia ja kehittää osallisuuden käytäntöjä? Miten tukea osallistavaa työotetta rakenteilla? Miten pitää vasu elävänä?

Yhteenvetona perusopetuksen tuloksista voidaan todeta, että lasten ja nuorten kokemukset osallisuudesta perusopetuksessa ovat melko tasaisesti jakautuneet myönteisiin ja kielteisiin, mitä voi pitää hyvänä tuloksena: Koulussa on kasvuympäristönä osallisuuden haasteita, mutta myös paljon potentiaalia. Arvioinnissa syntyy käsitys koulutodellisuuden kahtiajakoisuudesta. On koulu, jossa opiskellaan. Se on tavoitteiden ja vaatimusten koulu, jossa opettaja pitkälti määrittää toimintaa. On koulu, jossa eletään yhdessä toisten kanssa, tehdään ja tunnetaan, ja toimintaa määrittävät monet toimijat. Nämä koulukokemukset heijastelevat sitä tosiasiaa että koulu on instituutio, jolla on lakisääteinen tehtävä. Koulu on myös yhteisö, jossa lapset ja nuoret viettävät suuren osan ajastaan, ja jonka merkitys hyvinvoinnille on äärimmäisen tärkeä. Keskeiset kysymykset jatkossa ovat: Miten tukea osallisuutta kasvatuksen- ja koulutuksen jatkumolla? Miten tukea osallisuutta ja oppimista? Miten tukea osallisuutta kokonaisvaltaisesti? Miten tukea opettajaa osallisuuden rakentamisessa?

Arvioinnin johtopäätöksinä halutaan muistuttaa erityisesti seuraavista huomioista: Osallisuuden mahdollistaminen on kokonaisuus – kaikki palat tarvitaan. Osallisuuden kokemus on kokonaisuus – sitä ei voi tukea irrallaan esim. hyvinvoinnista. Osallisuutta tukeva kasvuympäristö rakennetaan yhdessä, se ei ole yksilön vastuulla. Osallisuus on vastavuoroista ja tarttuvaa. Osallisuus on prosessi, se ei tule valmiiksi vaan rakennetaan jatkuvasti uudestaan. Lasten ja nuorten osallisuuden arvioinnin toimenpidesuositukset/ johtopäätökset ovat keskeinen osa arvioinnin sisältöä. Arvioinnin tulosten jalkauttaminen ja toimenpidesuosituksiin/ johtopäätöksiin reagoiminen sisältää sekä seudullisia että kuntakohtaisia toimia ja ne toimeenpannaan seuraavana toimintavuotena.

Tampereen kaupunkiseudun lasten ja nuorten osallisuuden arviointi

Osallisuuden arviointi tiivis esittely

Osallisuuden arviointi esittelyvideo (kesto 20min, mukana Mieti vielä näitä -kysymykset 18 min kohdalla)

Malli dialogisesta työpajasta aikuiset

Malli dialogisesta työpajasta oppilaat