Työvälineitä kehittämiseen

Työvälineitä kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma
Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma 2017- 2020 täydentää kuntien itsearvioinnin suunnitelmia ja laatutyötä sekä synkronoituu kansallisen tason arviointeihin. Seudullinen yhteistyö mahdollistaa yhteisistä strategisista tavoitteista tuotettavat korkealaatuiset arvioinnit, jotka tuottavat vertailtavan informaation lisäksi vertaisoppimista ja kehittävät seudullista arviointikulttuuria. Seudullinen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake tukee arviointiosaamisen kehittämistä sekä fasilitoi seudullista itsearvioinnin ja laadunhallinnan verkostoyhteistyötä.

Tampereen kaupunkiseudun 6. luokan oppilasarvioinnin arviointiraportti
Osana Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelmaa 2017-2020 toteutettiin syksyllä 2018 kuudennen luokan oppilasarvioinnin arviointihanke Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja Tampereen seudun kuntien yhteishankkeena. Hankkeessa hyödynnettiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamaa kansallista arviointihanketta. Arviointi kohdistui arviointikulttuuriin ja sitä heijastaviin arviointikäytänteisiin sekä opettajien ja oppijoiden arviointiosaamiseen ja sen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa arviointitietoa Tampereen kaupunkiseudun perusopetuksen 6.luokan oppilasarvioinnin osalta ja tukea siten perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämistä. Raportti pähkinänkuoressa.

Tampereen kaupunkiseudun 6. luokan oppilasarvioinnin pohjalta tehtiin myös jatkoselvitys, joka kohdistui oppilaiden arviointikokemuksiin.

Ammatilisen osallisuuden arviointiraportti "Osallisuutta rakentamassa"
Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat asettaneet osallisuuden ja sitä tukevan toimintakulttuurin keskeiseksi yhteiseksi strategiseksi tavoitteeksi kasvatus- ja koulutusalueen kehittämisessä (Tampereen kaupunkiseudun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ja Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatussuunnitelma 2017). Näistä lähtökohdista Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelmassa (2017-2020) lukuvuonna 2018-19 päätettiin keskittyä toimintakulttuuriin ja tarkemmin nimenomaan kasvatus- ja koulutustyötä tekevien ammattilaisten osallisuuden kokemukseen suurien kehittämisprosessien keskellä. Osallisuutta rakentamassa -raporttiin haastateltiin lähes 1000 ammattilaista 8 eri kunnasta syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Raportti pähkinänkuoressa. Raportin pohjalta on koottu työskentelyehdotuksia ammatillisen osallisuuden arviointihankkeen tulosten hyödyntämiseen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.  

Arvioinnin pohjalta tuotettiin syksyllä 2019 kaksi Ammatillisen osallisuuden tukemisesta työyhteisössä. Koulutusten materiaalit: Olli-Pekka Ahtiainen/ Aretai Oy: Dialogisuus ammatillisen johtamisen tukena ja Tiina Soini-Ikonen/ Tampereen yliopisto, Aretai Oy: Ammatillinen osallisuus Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalalla

Psyykkisten ja sosiaalisten oppimisympäristöjen arviointi
Osana Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelmaa 2017-2020 toteutettiin lukuvuonna 2019-2020 psyykkisten ja sosiaalisten oppimisympäristöjen arviointi yhteistyössä THL:n kanssa. Arvioinnissa tarkasteltiin oppilaiden kokemuksia psyykkisistä ja sosiaalisista oppimisympäristöistä sekä koulujen tekemää työtä ja toimenpiteitä. Arvioinnissa käytettiin Kouluterveyskyselyn 4.-5. luokkalaisten ja 8.-9. luokkalaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa -tiedonkeruun tietoja vuodelta 2019. Raportissa esitellään tiiviisti tulokset ja psyykkisten ja sosiaalisten oppimisympäristöjen vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä annetaan toimenpide-ehdotukset etenemisestä. Tutustu Psyykkisten ja sosiaalisten oppimisympäristöjen arviointi -raporttiin sekä THL:n raportista toteuttamaan Tiedä ja toimi -korttiin ”Tiedolla johtamista perusopetuksessa: Tampereen kaupunkiseudulla yhteinen arvio peruskoulujen psyykkisistä ja sosiaalisista oppimisympäristöistä”

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen raportti
Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen tarpeellisuus ja toimivuus on Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksessa opiskelevien Julia Hirvelän ja Sanna Sainion raportti neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksesta keväältä 2019.

Huoltajien käsityksia oppilasarvioinnista -pro gradu
”Kannustaa ja osoittaa vahvuuksia” - Huoltajien käsityksiä oppilasarvioinnin tärkeimmästä tehtävästä, Tampereen yliopiston pro gradu -tutkielmassa Maria Mertanen ja Roosa Nurminen tutkivat huoltajien käsityksiä arvioinnin tärkeimmästä tehtävästä oman lapsensa kannalta.Tutkimusaineistona toimi Osakkeen kautta Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) vuonna 2018 teettämä kysely Tampereen seudun oppilaille sekä heidän huoltajilleen, opettajilleen ja rehtoreilleen. Huoltajien käsitysten perusteella opettajan tulisi korostaa arvioinnissa myönteisten asioiden esiin tuomista, mutta samalla kertoa oppilaalle ja hänen huoltajilleen todenmukainen tieto siitä, mikä on oppilaan osaamisen taso.

Pirkanmaan tutoropettajakoulutus
Irmeli Halisen ja Päivi Nilivaaran ulkoinen arviointiraportti koskee 18 pirkanmaalaisen koulutuksen järjestäjän yhteistä tutoropettajien koulutushanketta. Arviointi antaa erinomaisen kokonaiskuvan seutuyhteistyön mahdollisuuksista henkilöstön osaamisen ja tutoropettajuuden kehittämisessä sekä nostaa tavoitetasoa seuraaviin yhteisiin prosesseihin. Myönteisintä ovat ne valtavat mahdollisuudet, joita seutuyhteistyö tarjoaa.

70-20-10 -malli
70-20-10 Työssäoppiminen koulutuspalvelujen kehittämisen ytimessä
Tampereen yliopiston opiskelijoiden tekemässä raportissa pohditaan mm.
- mitä 70-20-10 mallilla tarkoitetaan,
- mikä on sen teoreettinen pohja
- miten sitä on operationalisoitu alallamme

Leikkiä, osallisuutta ja yhteistyötä – uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tukiaineisto yksiköiden johtajille
Tämä tukiaineisto on tehty varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajille hyödynnettäväksi yksiköissä tehtävässä perustetyössä. Aineiston tavoitteena on toimia apuna ja tukena vietäessä yksiköiden henkilöstön tietoon sekä yhteisesti työstettäväksi uuden varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) perusteet. Materiaaliin on tiivistetty varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeisimmät asiat. Tukiaineiston pohjalta yksiköt voivat pohtia omaa toimintaansa ja arvioida mitkä toiminnan osa-alueet vaativat muuttamista ja kehittämistä. Lisäksi materiaali sisältää ehdotuksia siitä, miten näitä asioita voitaisiin yksiköissä yhdessä käsitellä ja työstää. Aineisto on tehty varhaiskasvatussuunnitelman kevään 2016 luonnoksen pohjalta.
- Esittelydiat
- Tukiaineisto