Työvälineitä kehittämiseen

Työvälineitä kehittämiseen

Toimintamalleja ja työvälineitä 

 

Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma 2017- 2020

Pirkanmaan tutoropettajakoulutushankkeen ulkoinen arviointiraportti

Irmeli Halinen ja Päivi Nilivaara arvioivat 18 pirkanmaalaisen koulutuksen järjestäjän yhteistä tutoropettajien koulutushanketta. Monessa asiassa onnistuttiin mutta paljon on myös parannettavaa. Arviointi antaa erinomaisen kokonaiskuvan seutuyhteistyön mahdollisuuksista henkilöstön osaamisen ja tutoropettajuuden kehittämisessä sekä nostaa tavoitetasoa seuraaviin yhteisiin prosesseihin. Myönteisintä ovat ne valtavat mahdollisuudet, joita seutuyhteistyö tarjoaa.

 

70-20-10 Työssäoppiminen koulutuspalvelujen kehittämisen ytimessä

Tampereen yliopiston opiskelijoiden tekemässä raportissa pohditaan mm.

- mitä 70-20-10 mallilla tarkoitetaan,

- mikä on sen teoreettinen pohja sekä

- miten sitä on operationalisoitu alallamme

 

Leikkiä, osallisuutta ja yhteistyötä – uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tukiaineisto yksiköiden johtajille

Tämä tukiaineisto on tehty varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajille hyödynnettäväksi yksiköissä tehtävässä perustetyössä. Aineiston tavoitteena on toimia apuna ja tukena vietäessä yksiköiden henkilöstön tietoon sekä yhteisesti työstettäväksi uuden varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) perusteet. Materiaaliin on tiivistetty varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeisimmät asiat. Tukiaineiston pohjalta yksiköt voivat pohtia omaa toimintaansa ja arvioida mitkä toiminnan osa-alueet vaativat muuttamista ja kehittämistä. Lisäksi materiaali sisältää ehdotuksia siitä, miten näitä asioita voitaisiin yksiköissä yhdessä käsitellä ja työstää. Aineisto on tehty varhaiskasvatussuunnitelman kevään 2016 luonnoksen pohjalta.!-

- Esittelydiat

- Tukiaineisto

 

Kasaamosta tukea koulun OPS-työn viimeistelyyn

Kasaamo–aineiston tuottamiseen on osallistunut 2500 Treduka-tapahtumaan osallistunutta opettajaa marraskuussa 2015. Työpajoissa käsitellyt kysymykset olivat OPSin perusteissa koulukohtaisesti ratkaistavaksi jätettyjä kysymyksiä. Tämän aineiston tarkoituksena on tukea kouluja päätösten ja kirjausten tekemisessä.

Materiaalipakettiin on yhdessä tuotetun aineiston lisäksi laadittu esimerkkejä työskentelyn toteuttamisesta erilaisissa yhteisöissä. Työskentelyn pystyy aineiston avulla toteuttamaan kuka tahansa opetusalan ammattilainen tarvittaessa yksinkin. Esimerkit on laadittu 2-3 tunnin työskentelylle, mutta malleja ja aineistoja voi soveltaa kuten parhaaksi näkee. Kasaamo-opas sisältää ohjeita Tredukassa tuotettujen aineistojen hyödyntämiseen koulukohtaisessa OPS-työssä.

Kasaamo-opas (word) sekä Lista OPSin paikallisesti päätettävistä asioista Yhteinen vastuu koulupäivästä Välittävät aikuiset (Tanja Äärelä) & Tuotettu materiaali Oppimisen arviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat - Arviointikulttuuri & itse- ja vertaisarviointi (Najat Ouakrim-Soivio) & Tuotettu materiaali Toimintakulttuuri OPS 2016 Toimintakulttuuri (Anneli Rautiainen) & Tuotettu materiaali Oppimiskäsitys Oppimiskäsitys- työpaja (Aija Rinkinen) & Tuotettu materiaali Oppimisympäristöt ja työtavat Oppimisympäristöistä (Juha Lahtinen), INNOKAS-verkoston esitys, Luontokoulun esitys, TVT-suunnitelmaryhmän esitys Monialainen oppiminen Pedagogisia näkökulmia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (Minna Lakkala), Kouluissa toteutettavien oppimikokonaisuuksien kuvaukset: AikamatkaHealthy European Youth,  KanaprojektiKohti toimivaa kouluympäristöäMedian mestaritMenuTurvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Näkökulmia ja ajatuksia osallisuuden teemaan Lataamosta!

Lataamo – "Osallisena yhteisössä" tarjoaa aineiston ja työskentelymallin osallisuuden kysymysten käsittelyyn oppilaitoksissa. Työskentely vie aikaa noin kaksi tai kolme tuntia, jonka aikana käsitellään teeman eri osa-alueita uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Työskentelyn tavoitteena on luoda yhteistä käsitystä osallisuudesta osana opetussuunnitelmaa ja arkista koulutyötä sekä tuoda esiin yhteisön kannalta keskeisiä osallisuuden kysymyksiä.

Työskentelyssä osallisuutta lähestytään viiden teeman kautta (dialoginen työyhteisö, kasvatuskumppanuus, oppilaiden osallisuus, osallistava pedagogiikka ja oppilaitos osana lähiyhteisöä), joihin jokaiseen on tiivis aineisto sekä työskentelyohjeet. Tuotokset ovat hyödynnettävissä opetussuunnitelmatyössä.

Materiaalipakettiin on laadittu esimerkkejä työskentelyn toteuttamisesta erilaisissa yhteisöissä. Työskentelyn pystyy aineiston avulla toteuttamaan kuka tahansa opetusalan ammattilainen tarvittaessa yksinkin. Esimerkit on laadittu 2-3 tunnin työskentelylle, mutta malleja ja aineistoja voi soveltaa kuten parhaaksi näkee (esim. työskentelyyn jaksoissa teema kerrallaan tai vain joihinkin niistä).

Lataamo-opas (pdf) Lataamo-opas (word) Lataamo pp-diat Artikkeli: Mitä jos opettaja etääntyy työstään? - Näkökulmia opettajan työhön kiinnittymiseen (Soini ym., Nuorisotutkimus 2/2012) Täydennystä ops–työkalupakkiin Purkaamosta!

Purkaamo-toimintamalli tarjoaa uudenlaisen näkökulman käynnistää koulun oma opetussuunnitelmatyö. Tarkoituksena on virittää osallistujat ajattelemaan myönteisesti ja nostaa esiin yhteisön vahvuuksia sekä uudistuksen haasteita. Purkaamo tarjoaa foorumin tuoda esiin kokemuksia, odotuksia ja huolia OPS–prosessiin liittyen. Purkaamo ei tuota valmista tekstiä opetussuunnitelmaan, mutta auttaa yhteisöllisen ja osallistavan ops -prosessin suunnittelussa. Purkaamossa jokaisella on mahdollisuus purkaa ajatuksiaan ja tuntemuksiaan opetussuunnitelmasta.

Purkaamot toteutettiin kouluilla kevättalven 2014 aikana valmiin materiaalin pohjalta. Toteutuksesta vastasi kolmen hengen tiimi, joka osallistui tammi –helmikuussa yhden iltapäivän mittaiseen ohjaajakoulutukseen. Koulutuksessa mallinnettiin Purkaamo, osallistuttiin keskusteluihin sekä valmisteltiin materiaali Purkaamon toteuttamiseksi koululla.

Purkaamo-opas (pdf) Purkaamo pp-diat