Työvälineitä kehittämiseen

Työvälineitä kehittämiseen

Ammatilisen osallisuuden arviointiraportti "Osallisuutta rakentamassa"
Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat asettaneet osallisuuden ja sitä tukevan toimintakulttuurin keskeiseksi yhteiseksi strategiseksi tavoitteeksi kasvatus- ja koulutusalueen kehittämisessä (Tampereen kaupunkiseudun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ja Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatussuunnitelma 2017). Näistä lähtökohdista Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelmassa (2017-2020) lukuvuonna 2018-19 päätettiin keskittyä toimintakulttuuriin ja tarkemmin nimenomaan kasvatus- ja koulutustyötä tekevien ammattilaisten osallisuuden kokemukseen suurien kehittämisprosessien keskellä. Osallisuutta rakentamassa -raporttiin haastateltiin lähes 1000 ammattilaista 8 eri kunnasta syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Raportti pähkinänkuoressa.

Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma
Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma 2017- 2020 täydentää kuntien itsearvioinnin suunnitelmia ja laatutyötä sekä synkronoituu kansallisen tason arviointeihin. Seudullinen yhteistyö mahdollistaa yhteisistä strategisista tavoitteista tuotettavat korkealaatuiset arvioinnit, jotka tuottavat vertailtavan informaation lisäksi vertaisoppimista ja kehittävät seudullista arviointikulttuuria. Seudullinen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake tukee arviointiosaamisen kehittämistä sekä fasilitoi seudullista itsearvioinnin ja laadunhallinnan verkostoyhteistyötä.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen raportti
Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen tarpeellisuus ja toimivuus on Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksessa opiskelevien Julia Hirvelän ja Sanna Sainion raportti neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksesta keväältä 2019.

Huoltajien käsityksia oppilasarvioinnista -pro gradu
”Kannustaa ja osoittaa vahvuuksia” - Huoltajien käsityksiä oppilasarvioinnin tärkeimmästä tehtävästä, Tampereen yliopiston pro gradu -tutkielmassa Maria Mertanen ja Roosa Nurminen tutkivat huoltajien käsityksiä arvioinnin tärkeimmästä tehtävästä oman lapsensa kannalta.Tutkimusaineistona toimi Osakkeen kautta Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) vuonna 2018 teettämä kysely Tampereen seudun oppilaille sekä heidän huoltajilleen, opettajilleen ja rehtoreilleen. Huoltajien käsitysten perusteella opettajan tulisi korostaa arvioinnissa myönteisten asioiden esiin tuomista, mutta samalla kertoa oppilaalle ja hänen huoltajilleen todenmukainen tieto siitä, mikä on oppilaan osaamisen taso.

Pirkanmaan tutoropettajakoulutus
Irmeli Halisen ja Päivi Nilivaaran ulkoinen arviointiraportti koskee 18 pirkanmaalaisen koulutuksen järjestäjän yhteistä tutoropettajien koulutushanketta. Arviointi antaa erinomaisen kokonaiskuvan seutuyhteistyön mahdollisuuksista henkilöstön osaamisen ja tutoropettajuuden kehittämisessä sekä nostaa tavoitetasoa seuraaviin yhteisiin prosesseihin. Myönteisintä ovat ne valtavat mahdollisuudet, joita seutuyhteistyö tarjoaa.

70-20-10 -malli
70-20-10 Työssäoppiminen koulutuspalvelujen kehittämisen ytimessä
Tampereen yliopiston opiskelijoiden tekemässä raportissa pohditaan mm.
- mitä 70-20-10 mallilla tarkoitetaan,
- mikä on sen teoreettinen pohja
- miten sitä on operationalisoitu alallamme

Leikkiä, osallisuutta ja yhteistyötä – uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tukiaineisto yksiköiden johtajille
Tämä tukiaineisto on tehty varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajille hyödynnettäväksi yksiköissä tehtävässä perustetyössä. Aineiston tavoitteena on toimia apuna ja tukena vietäessä yksiköiden henkilöstön tietoon sekä yhteisesti työstettäväksi uuden varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) perusteet. Materiaaliin on tiivistetty varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeisimmät asiat. Tukiaineiston pohjalta yksiköt voivat pohtia omaa toimintaansa ja arvioida mitkä toiminnan osa-alueet vaativat muuttamista ja kehittämistä. Lisäksi materiaali sisältää ehdotuksia siitä, miten näitä asioita voitaisiin yksiköissä yhdessä käsitellä ja työstää. Aineisto on tehty varhaiskasvatussuunnitelman kevään 2016 luonnoksen pohjalta.
- Esittelydiat
- Tukiaineisto