Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit ilmoittautua Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin (kun olet kirjautuneena). Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua.

Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

24.08.2017 13:15
Picture

Pirkanmaan tutoropettajien koulutusohjelma - syksy 2017

Pirkanmaan tutoropettajien koulutusohjelman koulutukset on suunnattu hankkeessa mukana olevien viidentoista kunnan tutoropettajille,

25.08.2017 09:00
Picture

Esimiehenä digiajan varhaiskasvatuksessa - eväitä pedagogiseen johtamiseen

Varhaiskasvatuksen esimiehille suunnatussa koulutusiltapäivässä luodaan perusta mediakasvatuksen ja tvt:n käytölle pedagogisessa toiminnassa.

Lue lisää ja osallistu

25.08.2017 09:00
Picture

PedaBoss: Lean- asiantuntijatyön johtamisessa

Johtajille suunnattu aamupalatilaisuuksien konsepti uudistuu ja kulkee nyt nimellä PedaBoss -tilaisuudet. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Tredun kanssa ja ne ovat suunnattuja kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille. Syksyn ensimmäinen teema tutustuttaa lean- ajatteluun esimiestyössä.

Kumppanuus- ja kehittämiskulttuurissa henkilöstö kehittää, johtaminen on mahdollistavaa ja yhteisöllisyys on vahvaa. Lean-ajattelun periaate on yksinkertainen, mutta toimiva: parannusta ei synny juoksemalla kovempaa vaan kävelemällä lyhyempi matka. Se sisältää sekä ajattelutavan että työkaluja, joiden avulla kilpailukyky ja tuottavuus kasvavat. Keskeistä Leanissä on asiakasarvoon keskittyminen, turhan eliminointi, toimintojen jatkuva parantaminen ja ihmisten arvostaminen.

 

 

Lue lisää ja osallistu

30.08.2017 08:00
Picture

Oppilaiden laitteiden hyödyntäminen alakoulussa

Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on valtava pedagoginen mahdollisuus, sillä BYOD (Bring your own device) moninkertaistaa laitteiden määrän ja taklaa suuren määrän tietohallinnon ongelmista. Koulutuksessa opitaan millaisilla työtavoilla ja -välineillä on mahdollista hyödyntää oppilaiden omien tieto- ja viestintäteknologisia laitteita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi myös käytön reunaehdot juridiikan ja tasa-arvon näkökulmista.

Lue lisää ja osallistu

05.09.2017 13:00
Picture

Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

Opetussuunnitelma haastaa meidät opetusmenetelmien ja toimintamallien uudistamiseen. Yksintoimimisen sijasta monet opettajat ovat tarttuneet tähän haasteeseen erilaisin yhteisopettajuuden keinoin. Yhteisopettajuutta ja samanaikaisopettajuutta suunnitteleville tai aloitteleville työpareille ja –tiimeille suunnatussa koulutuspäivässä saadaan tietoa yhteisopettajuuden edellytyksistä, yhteisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivän sisältöjä ovat:

- erilaiset painopisteet: eriyttävä opetus,

- pedagogiikan uudistaminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavat

- hyviksi koettuja käytännön yhteisopettajuuden ja toimivan pedagogiikan malleja ala- ja yläkouluun erityisopettaja/opettaja-opettaja ja koulunkäynninohjaaja –parien ja/tai tiimien yhteistyö

- oman työparin tai tiimin kanssa omien yhteisopettajuuden toimintamallien työstäminen

 

Kouluttajana toimii KM, eo, ohjaava opettaja, työnohjaaja ja tohtorikoulutettava Sirpa Oja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista

Lue lisää ja osallistu

06.09.2017 08:30
Picture

Vex iQ-robottien ohjelmointia robotC- ohjelmointikielellä

Koulutuksessa perehdytään Vex iQ-robottien ohjelmointiin robotC- ohjelmointikielellä 

Lue lisää ja osallistu

06.09.2017 10:00
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus alakouluun

Neljäpäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea alakoulun opettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa jokapäiväisessä koulutyössään. Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaan eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan asiantuntijat Raija Kattilakoski; Merja Koivisto ja Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

HUOM! Alakouluun perustettiin valmennuksen suuren suosion vuoksi uusi ryhmä http://osake.eeventti.fi/koulutukset/eriyttavan-opetuksen-valmennus-alakouluun-371 

Lue lisää ja osallistu

07.09.2017 09:00
Picture

Peruskoulun teknisen työn opetustilojen koneet ja laitteet

Teknistä työtä opettaville ja oppilaitosten työturvallisuudesta vastaaville henkilöille tarkoitetussa koulutusiltapäivässä käsitellään moninäkökulmaisesti oppiaineen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kollegiaalisessa ja keskustelevassa tilaisuudessa tunnistetaan henkilöstön ja oppilaiden turvallisuuteen teknisen työssä liittyviä riskejä ja niiden ratkaisuja.

Lue lisää ja osallistu

07.09.2017 13:00
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus alakouluun

Neljäpäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea alakoulun opettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa jokapäiväisessä koulutyössään. Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaan eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan asiantuntijat Raija Kattilakoski; Merja Koivisto ja Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

Lue lisää ja osallistu

08.09.2017 09:00
Picture

Tvt-tavoitteisiin! - työpaja Oppika-kyselyä käyttäneille

Tervetuloa toiminnalliseen työpajaan saamaan ja jakamaan vinkkejä opetussuunnitelman tvt-tavoitteisiin pääsemiseksi! Työpaja on tarkoitettu kouluille, joissa on vastattu oppilaille suunnattuun Oppika-kyselyyn keväällä tai syksyllä 2017. Pajassa pääset pohtimaan koulusi Oppika-tuloksia ja millaisia toimia niiden perusteella halutaan tehdä - konkreettisia ideoita tvt-taitojen kehittämiseen oppitunneille, opekokouksiin, vanhempainiltoihin…

 

Työpaja on suunnattu etenkin tvt-vastaaville, mutta tervetulleita ovat myös muut asiasta kiinnostuneet opettajat ja rehtorit. Pajaan tulijalla täytyy olla etukäteen tietoa koulunsa Oppika-tuloksista (rehtori näkee koko koulun tulokset).

Lue lisää ja osallistu

12.09.2017 13:00
Picture

Ohjelmointi yläkoulussa - syksy 2017

Ohjelmointi yläkoulussa -koulutukset ovat tarkoitettu matemaattis-luonnostieteellisten aineiden opettajille ja niiden tukena käytetään Koodausta kouluun -verkkosivustoa. Keväällä 2017 toteutetaan kaksi (ja tarpeen mukaan lisää) koodauspajaa, joissa osallistujat koodaavat asiantuntijan ja kollegojen tukemana oma valintaisia harjoituksia lähtötasonsa mukaan.

13.09.2017 08:30
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille oppilaitosyhteisöjen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan

- mitä syitä haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla,

- kuinka haastavaa käyttäytymistä voi ennaltaehkäistä ja analysoida 

- miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa

- miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen

Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Tero Kujala Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

14.09.2017 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

14.09.2017 13:15
Picture

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi. Koulutuksen sisältöjä ovat:

• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin

• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen

• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä

• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus

• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla

• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet

• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Lue lisää ja osallistu

20.09.2017 09:00
Picture

Rehtorina digiajan peruskoulussa - strategian jalkauttaminen

Rehtoreille suunnattu päivän valmennus perustuu seudun Ropeka-kyselyn (rehtorin ja koulunjohtajan itsearviointityökalu, jonka avulla voi arvioida koulunsa digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita) tuloksiin.

Lue lisää ja osallistu

22.09.2017 09:00
Picture

Rehtorina digiajan peruskoulussa - pedagoginen johtaminen ja rehtorin tvt-taidot

Rehtoreille suunnattu päivän valmennus perustuu seudun Ropeka-kyselyn (rehtorin ja koulunjohtajan itsearviointityökalu, jonka avulla voi arvioida koulunsa digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita) tuloksiin.

Lue lisää ja osallistu

22.09.2017 13:00
Picture

Vertaismentorointiryhmät lukuvuonna 2017-2018 - syksy 2017

Pirkanmaan teemallinen vertaismentorointiprosessi on yhden lukuvuoden mittainen valitun ammatillisen osa-alueen kehittymisen prosessi, jossa pienryhmässä mentorin johdolla kehitetään ja tuetaan ammatillista osaamista sen eri osa-alueilla. Ryhmiin voi tulla mukaan kuka tahansa pirkanmaalainen opettaja, jonka koulutus- ja kehittymissuunnitelmaan  teema  liittyy (keskustele siis esimiehesi kanssa ryhmään osallistumisesta). Ryhmien tapaamisissa käsitellään, ratkotaan ja kehitetään yhdessä alla olevien teemojen mukaisia kysymyksiä osallistujien tarpeiden mukaan. Prosessi sisältää 9 noin kahden tunnin tapaamista, joista ensimmäinen ja viimeinen ovat kaikille ryhmille yhteisiä.

22.09.2017 13:00
Picture

Oppilaiden laitteiden hyödyntäminen yläkoulussa

Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on valtava pedagoginen mahdollisuus, sillä BYOD (Bring your own device) moninkertaistaa laitteiden määrän ja taklaa suuren määrän tietohallinnon ongelmista. Koulutuksessa opitaan millaisilla työtavoilla ja -välineillä on mahdollista hyödyntää oppilaiden omien tieto- ja viestintäteknologisia laitteita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi myös käytön reunaehdot juridiikan ja tasa-arvon näkökulmista.

Lue lisää ja osallistu

26.09.2017 13:00
Picture

PedaBoss: Johtajuuskulttuuri ja johtajuuden paradoksit

Johtajille suunnattu aamupalatilaisuuksien konsepti uudistuu ja kulkee nyt nimellä PedaBoss -tilaisuudet. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Tredun kanssa ja ne ovat suunnattuja kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille. Syksyn toinen teema käsittelee johtajuuskulttuuria ja johtajuuden paradoksia.

Ristiriitaiset johtajuusodotukset ovat paradokseja, solmukohtia, joita täytyy avata, tunnistaa ja ratkoa. Johtajuuden paradoksien kautta voidaan löytää jotain uutta ja innovatiivista. Niiden tunnistaminen ei ole pelkästään virheiden korjaamista, vaan uuden luomista.

Kouluttajana toimii Annastiina Mäki.

 

Lue lisää ja osallistu

27.09.2017 08:00
Picture

Pedagoginen piristysruiske! Kuinka tieto- ja viestintätekniikka voi tukea sinun oppilaittesi taitoja ja oppimista?

Kahdennentoista kerran toteutettava helmeksi hioutunut kolmepäiväinen prosessikoulutus, jossa luodaan ymmärrys ja merkitys nykyaikaisen pedagogiikan kehittämiselle sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiselle opetustyössä.

Lue lisää ja osallistu

28.09.2017 08:30
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

29.09.2017 09:00
Picture

Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

Opetussuunnitelma haastaa meidät opetusmenetelmien ja toimintamallien uudistamiseen. Yksintoimimisen sijasta monet opettajat ovat tarttuneet tähän haasteeseen erilaisin yhteisopettajuuden keinoin. Yhteisopettajuutta ja samanaikaisopettajuutta suunnitteleville tai aloitteleville työpareille ja –tiimeille suunnatussa koulutuspäivässä saadaan tietoa yhteisopettajuuden edellytyksistä, yhteisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivän sisältöjä ovat:

- erilaiset painopisteet: eriyttävä opetus,

- pedagogiikan uudistaminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavat

- hyviksi koettuja käytännön yhteisopettajuuden ja toimivan pedagogiikan malleja ala- ja yläkouluun erityisopettaja/opettaja-opettaja ja koulunkäynninohjaaja –parien ja/tai tiimien yhteistyö

- oman työparin tai tiimin kanssa omien yhteisopettajuuden toimintamallien työstäminen

 

Kouluttajana toimii KM, eo, ohjaava opettaja, työnohjaaja ja tohtorikoulutettava Raija Kattilakoski Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 08:30
Picture

Oppilaiden laitteiden hyödyntäminen alakoulussa

Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on valtava pedagoginen mahdollisuus, sillä BYOD (Bring your own device) moninkertaistaa laitteiden määrän ja taklaa suuren määrän tietohallinnon ongelmista. Koulutuksessa opitaan millaisilla työtavoilla ja -välineillä on mahdollista hyödyntää oppilaiden omien tieto- ja viestintäteknologisia laitteita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi myös käytön reunaehdot juridiikan ja tasa-arvon näkökulmista.

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 13:00
Picture

Oppilaat ympäristötoimijoina - tukea osallistavaan, monialaiseen oppimiseen

Kolmen iltapäivän koulutuskokonaisuus tarjoaa konkreettista tukea uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen. Koulutuksessa yhdistyvät oppilaiden osallisuus, kestävä toimintakulttuuri, oppilaslähtöinen ympäristötyö ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Tervetuloa mukaan oppimaan, kokeilemaan ja innostumaan!

Lue lisää ja osallistu

04.10.2017 12:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

05.10.2017 13:15
Picture

Pienten pedagogiikka -koulutuspäivä varhaiskasvattajille

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottavat pedagogiikkaa lasten iästä ja varhaiskasvatusmuodosta riippumatta. Kentällä on kuitenkin havahduttu siihen tosiasiaan, että pedagoginen osaaminen päiväkodin pienimpien ryhmissä sekä perhepäivähoidossa ei useinkaan vastaa varhaiskasvatussuunnitelman asettamia vaatimuksia. Jo vuosia on ymmärretty pedagogiikan ja perushoitotilanteiden välinen yhteys sekä sensitiivisen vuorovaikutuksen merkitys laadukkaan alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen edellytyksenä. Mutta kuinka tuetaan lasten osallisuutta ja esimerkiksi monilukutaidon kehittymistä jo pienten ryhmissä? Entä voidaanko alle 3-vuotiaiden ryhmissä puhua opetuksesta?

Lue lisää ja osallistu

12.10.2017 12:30
Picture

Henkilöturvallisuus ohjaajan työssä

Koulunkäynnin ohjaajille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään henkilöturvallisuuden kysymyksiin sekä pykälien että käytännön tasolla. Koulutuksessa perehdytään hauskalla tavalla ja käytännönläheisesti (30% puhetta ja 70% harjoituksia) mm. oppilaan rajoittamiseen ja voimankäyttöön aggressiivisen ihmisen kohtaamisessa. Teemaan liittyvää tietoa ja taitoa löytyy harvasta paikasta liikaa, joten tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Mukaan mahtuu kaksikymmentä. Kouluttajana toimii rehtori Tuomo Myllö ja kouluttaja Ari-Pekka Valtti.

Lue lisää ja osallistu

16.10.2017 09:00
Picture

Mindfulness - tietoisuus ja tunnetaidot opetuksessa ja ohjauksessa

Koulutuspäivä antaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle valmiuksia vahvistaa omia läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoja. Ne vaikuttavat jo sinällään oppimisilmapiiriin ja työrauhaan. Toiseksi osallistujat saavat käytännön välineitä pysähtymishetkien ja läsnäolotaitojen luomiseen opetus- ja ohjaustilanteissa. Kouluttajina toimivat valmentajat, mindfulness-ohjaajat Mari Juote ja Leena Rasanen.

Lue lisää ja osallistu

24.10.2017 08:30
Picture

PedaBoss: Megatrendien merkitys kasvatus- ja opetusalan johtamisessa

Sitra nostaa vuonna 2017 esiin satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä, jotka käsittelevät työtä ja toimeentuloa, demokratiaa ja osallisuutta sekä kasvua ja edistystä (kts. https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2017). Megatrendit nostaa esiin ilmiöitä ja niihin liittyviä Suomen kannalta tärkeitä tulevaisuuskeskusteluja ja polkuja. Megatrendien tavoite on luoda pohja ja työkalu ymmärrystä lisäävälle keskustelulle maailman näkyvistä muutoksista. Sitran johtava ennakointiasiantuntija Elina Kiiski Kataja kertoo mihin suuntaan megatrendit ovat yhteiskuntaa viemässä sekä keskustelee kuinka kasvatus- ja opetusalalla megatrendejä pitäisi ennakoida.

Lue lisää ja osallistu

25.10.2017 08:00
Picture

Ohjelmoi moottoreita, diskovaloja tai robotteja

Scratch 4 Arduino kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin ja mikrokontrollerin perusteisiin avoimien Arduino-mikrokontrollerin (arduino.cc) ja Scratch 4 Arduino ohjelman avulla (http://s4a.cat)

Lue lisää ja osallistu

25.10.2017 09:00
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille oppilaitosyhteisöjen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan

- mitä syitä haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla,

- kuinka haastavaa käyttäytymistä voi ennaltaehkäistä ja analysoida 

- miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa

- miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen

Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Tero Kujala Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

26.10.2017 09:00
Picture

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi. Koulutuksen sisältöjä ovat:

• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin

• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen

• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä

• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus

• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla

• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet

• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Lue lisää ja osallistu

31.10.2017 09:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

01.11.2017 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

02.11.2017 13:15
Picture

Taidekaaren koulutuksia: Arkkitehtuurikasvatus

Arkkitehtuuri on meitä jokaista päivittäin koskettava taiteenlaji, jonka avulla voi tutkia, pohtia ja luoda monenlaisia asioita lasten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan arkkitehtuurikasvatukseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin kasvatus- ja opetusalalla. Kahden iltapäivän aikana käydään läpi esimerkkejä työpajoista ja harjoitteista, perehdytään arkkitehtuurin ydinsanastoon ja erityispiirteisiin sekä kokeillaan itse muutamaa työskentelytapaa.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnattu kahden iltapäivän koulutus toteutetaan yhteistyössä Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn kanssa ja se on on kaikille maksuton.

Lue lisää ja osallistu

07.11.2017 14:00
Picture

FyKe mittausteknologiaa

Koulutuksessa tutustutaan Vernier- sensorieihin ja niiden käyttöön Lego- robottien kanssa

https://www.vernier.com/

Lue lisää ja osallistu

08.11.2017 09:00
Picture

Rajat, rajattomuus ja itsetunnon kehittyminen - Kuinka ammattikasvattaja voi tukea terveen itsetunnon kehittymistä nyky-yhteiskunnassa?

Koulutustilaisuudessa kuullaan lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja mielenterveyden huippuasiantuntija Jari Sinkkosen puheenvuoro, keskustellaan teemasta kollegojen kanssa sekä kuullaan Jarin vastaukset keskusteluissa esiin nousseisiin kysymyksiin. Fasilitoidun tilaisuuden ohjelma on seuraava:

klo 12 - 13.30 Rajat, rajattomuus ja itsetunnon kehittyminen - Kuinka ammattikasvattaja voi tukea terveen itsetunnon kehittymistä nyky-yhteiskunnassa? Jari Sinkkonen

klo 13.30 - 14 Kahvitauko

klo 14 - 14.45 Kollegiaalista keskustelua sekä kokemusten ja tiedon vaihtoa osallistujien kesken

klo 14.45 - 16 Keskustelu: Jarin vastaukset keskusteluissa esiin nousseisiin kysymyksiin

Lue lisää ja osallistu

08.11.2017 12:00
Picture

Henkilöturvallisuus ohjaajan työssä

Koulunkäynnin ohjaajille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään henkilöturvallisuuden kysymyksiin sekä pykälien että käytännön tasolla. Koulutuksessa perehdytään hauskalla tavalla ja käytännönläheisesti (30% puhetta ja 70% harjoituksia) mm. oppilaan rajoittamiseen ja voimankäyttöön aggressiivisen ihmisen kohtaamisessa. Teemaan liittyvää tietoa ja taitoa löytyy harvasta paikasta liikaa, joten tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Mukaan mahtuu kaksikymmentä. Kouluttajana toimii rehtori Tuomo Myllö ja kouluttaja Ari-Pekka Valtti.

Lue lisää ja osallistu

08.11.2017 13:00
Picture

PedaBoss: Työ 2.0 - Lupa tehdä fiksummin!

Johtajille suunnattu aamupalatilaisuuksien konsepti uudistuu ja kulkee nyt nimellä PedaBoss -tilaisuudet. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Tredun kanssa ja ne ovat suunnattuja kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille.

Kuinka työelämän muutos näkyy ja/tai sen tulisi näkyä kasvatus- ja opetusalan johtajien työssä? Miten tuetaan kokeilukulttuuria ja viritetään työhön vaikuttavat tekijät sellaisiksi työ tuloksekasta ja mielekästä? Millaiset työnteon tavat ennakoivat korkeaa tuottavuutta asiantuntijatyössä? Millaista johtamista se edellyttää? Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöhanke Työ 2.0 antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä työntekemisen tapojen uudistamiseen.

Tilaisuuden alustajana on Valtionvarainministeriön kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteilijä ja työskennellyt yli 30 vuotta valtionhallinnossa erilaisissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä työkentästä pääosan muodostaa Työ 2.0 –kokonaisuus, jossa uudistetaan kokonaisvaltaisesti virkamiesten työtapoja ja hallintokulttuuria. Lisätietoja työ 2.0 -hankkeesta http://vm.fi/tyo-2.0

 

Lue lisää ja osallistu

29.11.2017 08:00
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus yläkouluun

Nelipäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea aineenopettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa yhteistyössä erityisopettajan kanssa.  Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaa eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina ovat kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Koulutusprosessin sisällöistä vastaa Raija Kattilakoski ([email protected]), jolle voi lähettää kysymyksiä koulutuksen sisältöihin liittyen.

Lue lisää ja osallistu

17.01.2018 09:00
Picture

PedaBoss - Johtajien aamupalatilaisuudet - kevät 2018

PedaBoss - Johtajien aamupalatilaisuudet järjestetään joka kuun viimeinen keskiviikko Santalahdenkadulla Tredun toimitiloissa. Kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille avoimissa tilaisuuksissa käsitellään kiinnostavia alan johtajuuteen liittyviä teemoja. Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja kehittymään!

31.01.2018 08:00