Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit ilmoittautua Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin (kun olet kirjautuneena). Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua.

Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

24.08.2017 13:15
Picture

Pirkanmaan tutoropettajien koulutusohjelma - syksy 2017

Pirkanmaan tutoropettajien koulutusohjelman koulutukset on suunnattu hankkeessa mukana olevien viidentoista kunnan tutoropettajille,

25.08.2017 09:00
Picture

Esimiehenä digiajan varhaiskasvatuksessa - eväitä pedagogiseen johtamiseen

Varhaiskasvatuksen esimiehille suunnatussa koulutusiltapäivässä luodaan perusta mediakasvatuksen ja tvt:n käytölle pedagogisessa toiminnassa.

Lue lisää ja osallistu

25.08.2017 09:00
Picture

Oppilaiden laitteiden hyödyntäminen alakoulussa

Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on valtava pedagoginen mahdollisuus, sillä BYOD (Bring your own device) moninkertaistaa laitteiden määrän ja taklaa suuren määrän tietohallinnon ongelmista. Koulutuksessa opitaan millaisilla työtavoilla ja -välineillä on mahdollista hyödyntää oppilaiden omien tieto- ja viestintäteknologisia laitteita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi myös käytön reunaehdot juridiikan ja tasa-arvon näkökulmista.

Lue lisää ja osallistu

05.09.2017 13:00
Picture

Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

Opetussuunnitelma haastaa meidät opetusmenetelmien ja toimintamallien uudistamiseen. Yksintoimimisen sijasta monet opettajat ovat tarttuneet tähän haasteeseen erilaisin yhteisopettajuuden keinoin. Yhteisopettajuutta ja samanaikaisopettajuutta suunnitteleville tai aloitteleville työpareille ja –tiimeille suunnatussa koulutuspäivässä saadaan tietoa yhteisopettajuuden edellytyksistä, yhteisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivän sisältöjä ovat:

- erilaiset painopisteet: eriyttävä opetus,

- pedagogiikan uudistaminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavat

- hyviksi koettuja käytännön yhteisopettajuuden ja toimivan pedagogiikan malleja ala- ja yläkouluun erityisopettaja/opettaja-opettaja ja koulunkäynninohjaaja –parien ja/tai tiimien yhteistyö

- oman työparin tai tiimin kanssa omien yhteisopettajuuden toimintamallien työstäminen

 

Kouluttajana toimii KM, eo, ohjaava opettaja, työnohjaaja ja tohtorikoulutettava Sirpa Oja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista

Lue lisää ja osallistu

06.09.2017 08:30
Picture

Vex iQ-robottien ohjelmointia robotC- ohjelmointikielellä

Koulutuksessa perehdytään Vex iQ-robottien ohjelmointiin robotC- ohjelmointikielellä 

Lue lisää ja osallistu

06.09.2017 10:00
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus alakouluun

HUOM! Ryhmä on täysi mutta valmennuksen suuren suosion vuoksi uusi perustettiin uusi alakoulun ryhmä http://osake.eeventti.fi/koulutukset/eriyttavan-opetuksen-valmennus-alakouluun-397

Neljäpäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea alakoulun opettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa jokapäiväisessä koulutyössään. Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaan eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan asiantuntijat Raija Kattilakoski; Merja Koivisto ja Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

Lue lisää ja osallistu

07.09.2017 09:00
Picture

Peruskoulun teknisen työn opetustilojen koneet ja laitteet

Teknistä työtä opettaville ja oppilaitosten työturvallisuudesta vastaaville henkilöille tarkoitetussa koulutusiltapäivässä käsitellään moninäkökulmaisesti oppiaineen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kollegiaalisessa ja keskustelevassa tilaisuudessa tunnistetaan henkilöstön ja oppilaiden turvallisuuteen teknisen työssä liittyviä riskejä ja niiden ratkaisuja.

Lue lisää ja osallistu

07.09.2017 13:00
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus alakouluun

HUOM! Ryhmä on täysi mutta valmennuksen suuren suosion vuoksi uusi perustettiin uusi alakoulun ryhmä http://osake.eeventti.fi/koulutukset/eriyttavan-opetuksen-valmennus-alakouluun-397 

Neljäpäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea alakoulun opettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa jokapäiväisessä koulutyössään. Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaan eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan asiantuntijat Raija Kattilakoski; Merja Koivisto ja Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

Lue lisää ja osallistu

08.09.2017 09:00
Picture

Tvt-tavoitteisiin! - työpaja Oppika-kyselyä käyttäneille

Tervetuloa toiminnalliseen työpajaan saamaan ja jakamaan vinkkejä opetussuunnitelman tvt-tavoitteisiin pääsemiseksi! Työpaja on tarkoitettu kouluille, joissa on vastattu oppilaille suunnattuun Oppika-kyselyyn keväällä tai syksyllä 2017. Pajassa pääset pohtimaan koulusi Oppika-tuloksia ja millaisia toimia niiden perusteella halutaan tehdä - konkreettisia ideoita tvt-taitojen kehittämiseen oppitunneille, opekokouksiin, vanhempainiltoihin…

 

Työpaja on suunnattu etenkin tvt-vastaaville, mutta tervetulleita ovat myös muut asiasta kiinnostuneet opettajat ja rehtorit. Pajaan tulijalla täytyy olla etukäteen tietoa koulunsa Oppika-tuloksista (rehtori näkee koko koulun tulokset).

Lue lisää ja osallistu

12.09.2017 13:00
Picture

Ohjelmointi yläkoulussa - syksy 2017

Ohjelmointi yläkoulussa -koulutukset ovat tarkoitettu matemaattis-luonnostieteellisten aineiden opettajille ja niiden tukena käytetään Koodausta kouluun -verkkosivustoa. Keväällä 2017 toteutetaan kaksi (ja tarpeen mukaan lisää) koodauspajaa, joissa osallistujat koodaavat asiantuntijan ja kollegojen tukemana oma valintaisia harjoituksia lähtötasonsa mukaan.

13.09.2017 08:30
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille oppilaitosyhteisöjen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan

- mitä syitä haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla,

- kuinka haastavaa käyttäytymistä voi ennaltaehkäistä ja analysoida 

- miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa

- miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen

Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Tero Kujala Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

14.09.2017 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

14.09.2017 13:15
Picture

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi. Koulutuksen sisältöjä ovat:

• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin

• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen

• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä

• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus

• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla

• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet

• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Lue lisää ja osallistu

20.09.2017 09:00
Picture

Rehtorina digiajan peruskoulussa - strategian jalkauttaminen

Rehtoreille suunnattu päivän valmennus perustuu seudun Ropeka-kyselyn (rehtorin ja koulunjohtajan itsearviointityökalu, jonka avulla voi arvioida koulunsa digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita) tuloksiin.

Lue lisää ja osallistu

22.09.2017 09:00
Picture

Rehtorina digiajan peruskoulussa - pedagoginen johtaminen ja rehtorin tvt-taidot

Rehtoreille suunnattu päivän valmennus perustuu seudun Ropeka-kyselyn (rehtorin ja koulunjohtajan itsearviointityökalu, jonka avulla voi arvioida koulunsa digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita) tuloksiin.

Lue lisää ja osallistu

22.09.2017 13:00
Picture

Vertaismentorointiryhmät lukuvuonna 2017-2018 - syksy 2017

Pirkanmaan teemallinen vertaismentorointiprosessi on yhden lukuvuoden mittainen valitun ammatillisen osa-alueen kehittymisen prosessi, jossa pienryhmässä mentorin johdolla kehitetään ja tuetaan ammatillista osaamista sen eri osa-alueilla. Ryhmiin voi tulla mukaan kuka tahansa pirkanmaalainen opettaja, jonka koulutus- ja kehittymissuunnitelmaan  teema  liittyy (keskustele siis esimiehesi kanssa ryhmään osallistumisesta). Ryhmien tapaamisissa käsitellään, ratkotaan ja kehitetään yhdessä alla olevien teemojen mukaisia kysymyksiä osallistujien tarpeiden mukaan. Prosessi sisältää 9 noin kahden tunnin tapaamista, joista ensimmäinen ja viimeinen ovat kaikille ryhmille yhteisiä.

22.09.2017 13:00
Picture

Oppilaiden laitteiden hyödyntäminen yläkoulussa

Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on valtava pedagoginen mahdollisuus, sillä BYOD (Bring your own device) moninkertaistaa laitteiden määrän ja taklaa suuren määrän tietohallinnon ongelmista. Koulutuksessa opitaan millaisilla työtavoilla ja -välineillä on mahdollista hyödyntää oppilaiden omien tieto- ja viestintäteknologisia laitteita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi myös käytön reunaehdot juridiikan ja tasa-arvon näkökulmista.

Lue lisää ja osallistu

26.09.2017 13:00
Picture

PedaBoss: Johtajuuskulttuuri ja johtajuuden paradoksit

Johtajille suunnattu aamupalatilaisuuksien konsepti uudistuu ja kulkee nyt nimellä PedaBoss -tilaisuudet. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Tredun kanssa ja ne ovat suunnattuja kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille. Syksyn toinen teema käsittelee johtajuuskulttuuria ja johtajuuden paradoksia.

Ristiriitaiset johtajuusodotukset ovat paradokseja, solmukohtia, joita täytyy avata, tunnistaa ja ratkoa. Johtajuuden paradoksien kautta voidaan löytää jotain uutta ja innovatiivista. Niiden tunnistaminen ei ole pelkästään virheiden korjaamista, vaan uuden luomista.

Kouluttajana toimii Annastiina Mäki.

 

Lue lisää ja osallistu

27.09.2017 08:00
Picture

Pedagoginen piristysruiske! Kuinka tieto- ja viestintätekniikka voi tukea sinun oppilaittesi taitoja ja oppimista?

Kahdennentoista kerran toteutettava helmeksi hioutunut kolmepäiväinen prosessikoulutus, jossa luodaan ymmärrys ja merkitys nykyaikaisen pedagogiikan kehittämiselle sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiselle opetustyössä.

Lue lisää ja osallistu

28.09.2017 08:30
Picture

Auditoinnin toteuttaminen

Seudullisen erityisopetuksen arviointiin liittyvä koulutus, johon osallistuu hankkeen auditoinnit toteuttavat henkilöt. Koulutukseen voi ilmoittautua vapaasti mutta Lempäälän, Pirkkalan ja Ylöjärven kunnat sekä Tampereen kaupunki valitsevat osallistujansa sa koulutukseen, jonka sisällöt ovat:

- orientoituminen arviointiin

- arviointiprosessi

- eettiset periaatteet

- arviointikäynnit

- haastattelujen suunnittelu, toteutus ja raportointi

- palauteraportti

Kouluttajajina yksikön päällikkö Anu Räisänen ja arviointiasiantuntija Tarja Frisk Kansallisesta arviointikeskuksesta.

Lue lisää ja osallistu

28.09.2017 08:30
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

29.09.2017 09:00
Picture

Monimateriaalisen käsityön mahdollisuudet - OPSista käytäntöön

Ideoita ja ajatuksia monimateriaaliseen kokonaisen käsityön opetuksen suunnitteluun ja vinkkejä erilaisille käsityön suunnittelupoluille. Ideoidaan sekä kokeillaan ryhmissä ja jaetaan ajatuksia kokonaisuuksien suunnitteluun. Koulutus on tarkoitettu kaikille käsityötä opettaville. Kouluttajana toimii Helsingin Normaalilyseon käsityönopettaja, opettajankouluttaja ja valtakunnallisen käsityön OPS-suunnitteluryhmän jäsen Minna Matinlauri.

Lue lisää ja osallistu

30.09.2017 09:00
Picture

Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

Opetussuunnitelma haastaa meidät opetusmenetelmien ja toimintamallien uudistamiseen. Yksintoimimisen sijasta monet opettajat ovat tarttuneet tähän haasteeseen erilaisin yhteisopettajuuden keinoin. Yhteisopettajuutta ja samanaikaisopettajuutta suunnitteleville tai aloitteleville työpareille ja –tiimeille suunnatussa koulutuspäivässä saadaan tietoa yhteisopettajuuden edellytyksistä, yhteisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivän sisältöjä ovat:

- erilaiset painopisteet: eriyttävä opetus,

- pedagogiikan uudistaminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavat

- hyviksi koettuja käytännön yhteisopettajuuden ja toimivan pedagogiikan malleja ala- ja yläkouluun erityisopettaja/opettaja-opettaja ja koulunkäynninohjaaja –parien ja/tai tiimien yhteistyö

- oman työparin tai tiimin kanssa omien yhteisopettajuuden toimintamallien työstäminen

 

Kouluttajana toimii KM, eo, ohjaava opettaja, työnohjaaja ja tohtorikoulutettava Raija Kattilakoski Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 08:30
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 12:30
Picture

Oppilaiden laitteiden hyödyntäminen alakoulussa

Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on valtava pedagoginen mahdollisuus, sillä BYOD (Bring your own device) moninkertaistaa laitteiden määrän ja taklaa suuren määrän tietohallinnon ongelmista. Koulutuksessa opitaan millaisilla työtavoilla ja -välineillä on mahdollista hyödyntää oppilaiden omien tieto- ja viestintäteknologisia laitteita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi myös käytön reunaehdot juridiikan ja tasa-arvon näkökulmista.

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 13:00
Picture

Kieltenopetuksen varhentaminen ja kehittäminen: Pirkanmaan Kikatus-verkoston koulutus- ja verkostoitumispäivä

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kieltenopetuksen varhentamis- ja kehittämiskokeiluihin osallistuville opettajille ja muulle opetushenkilökunnalle koko Pirkanmaan alueella.

Ohjelma:

13.00 Kikatus-verkoston lyhyt esittely

13.10 Toiminnallinen kielenopetus – esimerkkejä erilaisista aktiviteeteista

13.25 Eskarien englannin suihku – esimerkki yhdestä kokonaisuudesta

13.35 Alkuopetuksen pedagogiikkaa

13.50 Kysymyksiä ja keskustelua

14.00 Keskustelu jatkuu kahvin ääressä

14.15 Ryhmiin jakautuminen ja esittäytymiset ryhmissä

14.20 Jaetaan ideoita ja vinkkejä eri aihepiirien ja teemojen käsittelyyn, lähtökohtana toiminnallisuus ja aktiivinen oppiminen – ryhmätyömuotona Gallery Walk eli siirrytään työpisteeltä toiselle ja kirjataan leikkejä, pelejä, linkkejä ja hyviä kokemuksia

15.40 Ryhmätöiden purku ja päätöskeskustelu

 

Ota mukaan läppäri tai tabletti. Ei välttämätön, mutta suotava.

 

Lisätetoja: Verkoston koordinaattori Tiina Sarisalmi

[email protected]

040 1339192

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 13:00
Picture

Oppilaat ympäristötoimijoina - tukea osallistavaan, monialaiseen oppimiseen

Kolmen iltapäivän koulutuskokonaisuus tarjoaa konkreettista tukea uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen. Koulutuksessa yhdistyvät oppilaiden osallisuus, kestävä toimintakulttuuri, oppilaslähtöinen ympäristötyö ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Tervetuloa mukaan oppimaan, kokeilemaan ja innostumaan!

Lue lisää ja osallistu

04.10.2017 12:30
Picture

Monenlaisten lasten Suomi-koulutus

”Parempi rakentaa siltoja kuin pystyttää seiniä”

(tansanialainen sananlasku)

Maksuton koulutus on suunnattu 5-13 -vuotiaiden opettajille ja ohjaajille sekä muille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Lue lisää ja osallistu

05.10.2017 13:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

05.10.2017 13:15
Picture

Varhaiskasvattajana digiajassa – oivalluksia arjen pedagogiikkaan

Lastentarhanopettajille suunnattu koulutus sisältää kaksi kokonaista koulutuspäivää ja välitehtävän, jossa keskitytään kasvattajien omassa työssä tapahtuvaan havainnointiin ja pieniin kokeiluihin.

Koulutuksen tavoitteena on:

- Innostaa ja rohkaista kasvattajia ottamaan mediakasvatus sekä TVT:n käyttö luontevaksi osaksi toimintaa lapsiryhmissä

- Tehdä tutuiksi uuden varhaiskasvatussuunnitelman käsitteitä ja tavoitteita sekä menetelmiä, joilla VASUa voidaan toteuttaa päivittäin lasten kanssa

- Vahvistaa kasvattajien mediakasvatusosaamista sekä pedagogiikan yhteisöllistä kehittämistä ja osaamisen jakamista

- Tukea VASUn ja varhaiskasvatuksen TVT-suunnitelmien mukaisen pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisen ympäristöjen toteutumista kunnissa

Lue lisää ja osallistu

06.10.2017 09:00
Picture

Pienten pedagogiikka -koulutuspäivä varhaiskasvattajille

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottavat pedagogiikkaa lasten iästä ja varhaiskasvatusmuodosta riippumatta. Kentällä on kuitenkin havahduttu siihen tosiasiaan, että pedagoginen osaaminen päiväkodin pienimpien ryhmissä sekä perhepäivähoidossa ei useinkaan vastaa varhaiskasvatussuunnitelman asettamia vaatimuksia. Jo vuosia on ymmärretty pedagogiikan ja perushoitotilanteiden välinen yhteys sekä sensitiivisen vuorovaikutuksen merkitys laadukkaan alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen edellytyksenä. Mutta kuinka tuetaan lasten osallisuutta ja esimerkiksi monilukutaidon kehittymistä jo pienten ryhmissä? Entä voidaanko alle 3-vuotiaiden ryhmissä puhua opetuksesta?

Lue lisää ja osallistu

12.10.2017 12:30
Picture

Esimiehenä digiajan varhaiskasvatuksessa - eväitä pedagogiseen johtamiseen

Varhaiskasvatuksen esimiehille suunnatussa koulutusiltapäivässä luodaan perusta mediakasvatuksen ja tvt:n käytölle pedagogisessa toiminnassa.

Lue lisää ja osallistu

16.10.2017 09:00
Picture

Henkilöturvallisuus ohjaajan työssä

Koulunkäynnin ohjaajille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään henkilöturvallisuuden kysymyksiin sekä pykälien että käytännön tasolla. Koulutuksessa perehdytään hauskalla tavalla ja käytännönläheisesti (30% puhetta ja 70% harjoituksia) mm. oppilaan rajoittamiseen ja voimankäyttöön aggressiivisen ihmisen kohtaamisessa. Teemaan liittyvää tietoa ja taitoa löytyy harvasta paikasta liikaa, joten tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Mukaan mahtuu kaksikymmentä. Kouluttajana toimii rehtori Tuomo Myllö ja kouluttaja Ari-Pekka Valtti.

Lue lisää ja osallistu

16.10.2017 09:00
Picture

Mindfulness - tietoisuus ja tunnetaidot opetuksessa ja ohjauksessa

Koulutuspäivä antaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle valmiuksia vahvistaa omia läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoja. Ne vaikuttavat jo sinällään oppimisilmapiiriin ja työrauhaan. Toiseksi osallistujat saavat käytännön välineitä pysähtymishetkien ja läsnäolotaitojen luomiseen opetus- ja ohjaustilanteissa. Kouluttajina toimivat valmentajat, mindfulness-ohjaajat Mari Juote ja Leena Rasanen.

Lue lisää ja osallistu

24.10.2017 08:30
Picture

Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen arjessa

Leena Turjan toteuttamassa kahden puolen päivän mittaisessa koulutuksessa sisäistetään osallisuuden merkitys sekä saadaan välineitä arvioida ja kehittää osallisuutta omassa työssä ja työyhteisössä. Koulutuksen sisällölliset teemat ovat:

- Miksi lasten osallisuutta tulisi vahvistaa?

- Mitä lasten osallisuudella tarkoitetaan? - osallisuutta kuvaava malli

- Miten osallisuutta voidaan edistää varhaiskasvatuksen arjessa?

Koulutusaamupäivien välissä toteutetaan omaa työympäristöä tarkasteleva välitehtävä (annetaan ensimmäisen koulutuspäivän aikana)

Lue lisää ja osallistu

24.10.2017 09:00
Picture

Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen arjessa

Leena Turjan toteuttamassa kahden puolen päivän mittaisessa koulutuksessa sisäistetään osallisuuden merkitys sekä saadaan välineitä arvioida ja kehittää osallisuutta omassa työssä ja työyhteisössä. Koulutuksen sisällölliset teemat ovat:

- Miksi lasten osallisuutta tulisi vahvistaa?

- Mitä lasten osallisuudella tarkoitetaan? - osallisuutta kuvaava malli

- Miten osallisuutta voidaan edistää varhaiskasvatuksen arjessa?

Koulutusiltapäivien välissä toteutetaan omaa työympäristöä tarkasteleva välitehtävä (annetaan ensimmäisen koulutuspäivän aikana)

Lue lisää ja osallistu

24.10.2017 13:00
Picture

PedaBoss: Megatrendien merkitys kasvatus- ja opetusalan johtamisessa

Sitra nostaa vuonna 2017 esiin satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä, jotka käsittelevät työtä ja toimeentuloa, demokratiaa ja osallisuutta sekä kasvua ja edistystä (kts. https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2017). Megatrendit nostaa esiin ilmiöitä ja niihin liittyviä Suomen kannalta tärkeitä tulevaisuuskeskusteluja ja polkuja. Megatrendien tavoite on luoda pohja ja työkalu ymmärrystä lisäävälle keskustelulle maailman näkyvistä muutoksista. Sitran johtava ennakointiasiantuntija Elina Kiiski Kataja kertoo mihin suuntaan megatrendit ovat yhteiskuntaa viemässä sekä keskustelee kuinka kasvatus- ja opetusalalla megatrendejä pitäisi ennakoida.

Lue lisää ja osallistu

25.10.2017 08:00
Picture

Ohjelmoi moottoreita, diskovaloja tai robotteja

Scratch 4 Arduino kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin ja mikrokontrollerin perusteisiin avoimien Arduino-mikrokontrollerin (arduino.cc) ja Scratch 4 Arduino ohjelman avulla (http://s4a.cat)

Lue lisää ja osallistu

25.10.2017 09:00
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille oppilaitosyhteisöjen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan

- mitä syitä haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla,

- kuinka haastavaa käyttäytymistä voi ennaltaehkäistä ja analysoida 

- miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa

- miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen

Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Tero Kujala Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

26.10.2017 09:00
Picture

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi. Koulutuksen sisältöjä ovat:

• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin

• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen

• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä

• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus

• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla

• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet

• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Lue lisää ja osallistu

31.10.2017 09:00
Picture

Digiloikka liikuntaan - seminaari 1.11.2017

Tilaisuuden järjestää Pirkan loikka verkosto, johon kuuluvat Ilo kasvaa liikkuen ohjelmassa mukana olevat kunnat. Lisäksi verkostoon kuuluu alueen oppilaitoksia sekä järjestöjä.

Idea seminaariin syntyi Pirkan loikka -verkostossa. Pirkan loikka -verkosto on perustettu vuoden 2016 alussa kannattelemaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa. Verkostossa ovat mukana tällä hetkellä kunnat: Tampere, Kangasala, Ylöjärvi, Pirkkala, Lempäälä, Nokia, Vesilahti, Orivesi, Hämeenkyrö, Parkano, Kihniö. Kuntien lisäksi verkoston toiminnassa ovat mukana, Tampereen Yliopisto, TAMK, Tredu, TAKK ja Varalan Urheiluopisto, Hämeen Liikunta ja Urheilu, UKK-instituutti, Sydänliitto ja Hengitysliitto.

Lue lisää ja osallistu

01.11.2017 08:30
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

01.11.2017 08:30
Picture

Globaalikasvatus koulumme arjessa - mitä ja miten?

Maksuton koulutus on suunnattu perusopetuksen henkilöstölle sekä muille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

 

 

Lue lisää ja osallistu

01.11.2017 13:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

02.11.2017 13:15
Picture

eTwinning peruskurssi

Koulutuksen aikana esitellään muutamia onnistuneita eTwinning-projekteja, kokeillaan eTwinning portaalin eri työkaluja, luodaan oma profiili eurooppalaisten opettajien Live -ympäristöön, tutustutaan kumppaninhaun eri menetelmiin ja projektin perustamistyökaluun. Lisäksi laaditaan projektisuunnitelma pientä eTwinning-hanketta varten.

Ota oma läppäri mukaan!

Lue lisää ja osallistu

06.11.2017 13:30
Picture

Taidekaaren koulutuksia: Arkkitehtuurikasvatus

Arkkitehtuuri on meitä jokaista päivittäin koskettava taiteenlaji, jonka avulla voi tutkia, pohtia ja luoda monenlaisia asioita lasten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan arkkitehtuurikasvatukseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin kasvatus- ja opetusalalla. Kahden iltapäivän aikana käydään läpi esimerkkejä työpajoista ja harjoitteista, perehdytään arkkitehtuurin ydinsanastoon ja erityispiirteisiin sekä kokeillaan itse muutamaa työskentelytapaa.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnattu kahden iltapäivän koulutus toteutetaan yhteistyössä Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn kanssa ja se on on kaikille maksuton.

Lue lisää ja osallistu

07.11.2017 14:00
Picture

FyKe mittausteknologiaa

Tutustumme sähköisten mittalaitteiden mahdollisuuksiin fysiikan ja kemian opiskelussa. Päivän aikana voi tutustua eri sensoreihin (liiketutka, valoportti, voima, paine, sähkövirta, jännite, pH, lämpötila jne) oman kiinnostuksensa mukaan sekä tutustua sensoreiden toimintaa legorobottien kanssa. Mittaustuloksia analysoidaan LoggerPro-ohjelmalla (joko PC tai iPad). Koulutuksessa ei tarvita omia laitteita.

Lue lisää ja osallistu

08.11.2017 09:00
Picture

Rajat, rajattomuus ja itsetunnon kehittyminen - Kuinka ammattikasvattaja voi tukea terveen itsetunnon kehittymistä nyky-yhteiskunnassa?

Koulutustilaisuudessa kuullaan lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja mielenterveyden huippuasiantuntija Jari Sinkkosen puheenvuoro, keskustellaan teemasta kollegojen kanssa sekä kuullaan Jarin vastaukset keskusteluissa esiin nousseisiin kysymyksiin. Fasilitoidun tilaisuuden ohjelma on seuraava:

klo 12 - 13.30 Rajat, rajattomuus ja itsetunnon kehittyminen - Kuinka ammattikasvattaja voi tukea terveen itsetunnon kehittymistä nyky-yhteiskunnassa? Jari Sinkkonen

klo 13.30 - 14 Kahvitauko

klo 14 - 14.45 Kollegiaalista keskustelua sekä kokemusten ja tiedon vaihtoa osallistujien kesken

klo 14.45 - 16 Keskustelu: Jarin vastaukset keskusteluissa esiin nousseisiin kysymyksiin

Lue lisää ja osallistu

08.11.2017 12:00
Picture

Henkilöturvallisuus ohjaajan työssä

Koulunkäynnin ohjaajille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään henkilöturvallisuuden kysymyksiin sekä pykälien että käytännön tasolla. Koulutuksessa perehdytään hauskalla tavalla ja käytännönläheisesti (30% puhetta ja 70% harjoituksia) mm. oppilaan rajoittamiseen ja voimankäyttöön aggressiivisen ihmisen kohtaamisessa. Teemaan liittyvää tietoa ja taitoa löytyy harvasta paikasta liikaa, joten tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Mukaan mahtuu kaksikymmentä. Kouluttajana toimii rehtori Tuomo Myllö ja kouluttaja Ari-Pekka Valtti.

Lue lisää ja osallistu

08.11.2017 13:00
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

15.11.2017 12:30
Picture

Turvallisuuskansio kuntoon!

Turvallisuuskansio kuntoon! työpajoissa tarjotaan koulujen turvallisuustiimeille aika, paikka, tukea ja virvokkeita kansion työstämiseen. Työpajat jäsentävät turvallisuuskansion hallittaviin osiin tarjoten mahdollisuuden työstää pitkäjänteisesti kansion kuntoon ja kehittää oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria. Työskentely pajoissa rytmittyy otsikon teemojen mukaisiin lyhyisiin alustuksien ja tiimien itsenäiseen tuetun työskentelyn kesken vertaistukea ja kokemusten vaihtamista unohtamatta.

Lue lisää ja osallistu

21.11.2017 09:00
Picture

eTwinning jatkokurssi

Koulutuksen aikana tutustutaan eTwinning-projektien Twinspace-verkkoympäristön toimintaan. Kokeillaan itse lisätä ja poistaa oppilaita ja opettajia, luoda kansioita eri tiedostoja varten sekä luoda aktiviteettisivu ohjeineen. Lisäksi esitellään muutamia hyvin toimivia Twinspace-sivustoja. Parasta olisi, jos osallistujilla olisi jo eTwinning-hanke käynnissä ja oma Twinspace käytössään, mutta se ei ole välttämätöntä.

Ota oma läppäri mukaan!

Lue lisää ja osallistu

28.11.2017 13:30
Picture

PedaBoss: Työ 2.0 - Lupa tehdä fiksummin!

Johtajille suunnattu aamupalatilaisuuksien konsepti uudistuu ja kulkee nyt nimellä PedaBoss -tilaisuudet. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Tredun kanssa ja ne ovat suunnattuja kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille.

Kuinka työelämän muutos näkyy ja/tai sen tulisi näkyä kasvatus- ja opetusalan johtajien työssä? Miten tuetaan kokeilukulttuuria ja viritetään työhön vaikuttavat tekijät sellaisiksi työ tuloksekasta ja mielekästä? Millaiset työnteon tavat ennakoivat korkeaa tuottavuutta asiantuntijatyössä? Millaista johtamista se edellyttää? Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöhanke Työ 2.0 antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä työntekemisen tapojen uudistamiseen.

Tilaisuuden alustajana on Valtionvarainministeriön kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteilijä ja työskennellyt yli 30 vuotta valtionhallinnossa erilaisissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä työkentästä pääosan muodostaa Työ 2.0 –kokonaisuus, jossa uudistetaan kokonaisvaltaisesti virkamiesten työtapoja ja hallintokulttuuria. Lisätietoja työ 2.0 -hankkeesta http://vm.fi/tyo-2.0

 

Lue lisää ja osallistu

29.11.2017 08:00
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus yläkouluun

Nelipäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea aineenopettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa yhteistyössä erityisopettajan kanssa.  Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaa eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina ovat kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Koulutusprosessin sisällöistä vastaa Raija Kattilakoski ([email protected]), jolle voi lähettää kysymyksiä koulutuksen sisältöihin liittyen.

Lue lisää ja osallistu

17.01.2018 09:00
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad hallussa, mutta mistäs saisi ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa, neljän iltapäivänä iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää konkreettisesti opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin, jotka tukevat oppilaan oppimisprosessia sekä työskentelytapoihin, jotka mainitaan uudessa opetussuunnitelmassa.

Koulutuksessa perehdytään mm. siihen, mitä hyötyä on tablet laitteiden käytöstä opetuksessa ja mitä onnistunut oppimiskokemus vaatii. Mitä uusia mahdollisuuksia se tuo opetuksen pedagogiikkaan. Harjoitellaan käytännönläheisin esimerkein oppimismateriaalin tuottamista ja iPadin pedagogista käyttöä.

Kouluttajana toimii opettaja / Apple Education Trainer Janne Nissinen.

Lue lisää ja osallistu

24.01.2018 14:00
Picture

PedaBoss - Johtajien aamupalatilaisuudet - kevät 2018

PedaBoss - Johtajien aamupalatilaisuudet järjestetään joka kuun viimeinen keskiviikko Santalahdenkadulla Tredun toimitiloissa. Kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille avoimissa tilaisuuksissa käsitellään kiinnostavia alan johtajuuteen liittyviä teemoja. Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja kehittymään!

31.01.2018 08:00
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus alakouluun

Neljäpäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea alakoulun opettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa jokapäiväisessä koulutyössään. Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaan eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan asiantuntijat Raija Kattilakoski; Merja Koivisto ja Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

Lue lisää ja osallistu

14.02.2018 09:00